Isang sariwang paglalarawan sa talata ng MGA GAWA 2:22 Base sa : Magandang Balita!

NASV,NIV at RSV bersyon ng Biblia

‘’Mga Israelita, pakinggan ninyo ito! Si Jesus na taga-Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo.’’ {MGA GAWA 2:22}

Pag-aralang maigi sa pinakamainam na pamamaraan ang pampletang ito ,salita sa salita,bersikolo sa bersikolo,pahina sa pahina kagaya ng sinabi ni Jesus ‘’ makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo.’’ Juan 8:32

Sa karagdagang kaalaman makipag-ugnayan sa may akda : Sheik D. Muhammad A. Al Akkas

E-mail                     : welcometoarabia@yahoo.com

Telepono:              : (+966-50)5813636

Sino ang mga nakikinig at nanonood?

Mga kapanalig na mga Israelitas

Hindi ang mga Hentil; subalit siya ay pinadala lamang sa bayang Israel

 

‘’Sumagot si Jesus, "Sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo." {Mateo 15:24}

‘’Ang labindalawang ito'y (mga disipolo) isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, "Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hentil, o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit.’’ {Mateo 10:5-7}

‘Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos: 'Pakinggan mo, Israel! Ang Panginoon nating Diyos ang tanging Panginoon.’’ {Markus 12:29}

"Sa angkan ng lalaking ito nagmula si Jesus, ang Tagapagligtas na ipinangako ng Diyos sa Israel’’{Mga Gawa 13:23}

 

Sino ba si Jesus?

Si Jesus na taga Nazareth ay isang TAO.

Si Jesus ay isang TAO; nilikha ng Dios; at Tagapaglingkod ng Dios.

 

‘’Kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng Anak ng TAO pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama, at kasama ang mga banal na anghel.’’ {Markus 8:38}

‘’Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila, sapagkat marami nang huwad na propeta sa mundong ito. Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila: kung ipinapahayag nila na si Jesu-Cristo ay naging TAO. Kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila. Ang espiritu ng anti-Cristo ang nasa kanila. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa daigdig na.’’ {1 Juan 4:1-3}

‘’Pinarangalan ng Diyos ang ating mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob ang kanyang LINGKOD na si Jesus na isinakdal ninyo at itinakwil sa harap ni Pilato, gayong ipinasya na ni Pilatong palayain siya.’’ {Mga Gawa 3:26}

*  Sa Bagong Tipan tinawag ni Jesus ang kanayang sarili na ‘’Anak ng TAO’’ 88 beses. ( Sa Mateo.32, Markus15, Lukas 26, Juan 12, Mga Gawa 1, Pahayag 2} . Tinawag din ni Jesus ang kanyang sarili na Anak ni David 16 beses: ( Sa Mateo 9, Markus 3, Lukas 3, Roma 1). Si Jesus ay isang tao na ninikha ng Dios kagaya ni Adan, kahit si Jesus ay walang ama at si Adan ay walang ama at ina.

Ano yaong BANAL?

Kaninong Banal na Kapangyarihan?

Ang Kapangyarihan ni Jesus ang Banal hindi siya. Siya ay isang Dakilang Propeta ng Dios!

 

At sinabi ni Jesus: ‘’Alam kong lagi mo akong diringgin. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto, upang maniwala silang Ikaw ang NAGSUGO sa akin.’’ { Juan 11:42}

At sinabi ni Jesus: ‘’Hindi ako gumagawa dahil sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod kundi ang kalooban ng NAGSUGO sa akin.’’ { Juan 5:30}

‘’Kaya't sinabi ni Jesus, Kapag naitaas na ninyo ang ANAK ng TAO, malalaman ninyong Ako'y Ako Nga. Wala akong ginagawa batay sa sarili kong kapangyarihan. Ang ipinapasabi lamang ng Ama ang siya kong sinasabi, at kasama ko ang NAGSUGO sa AKIN  at hindi NIYA ako iniiwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugudlugod sa KANYA.’’ {Juan 8:28-29}

‘’Kaya't sinabi ni Jesus, Hindi sa akin ang itinuturo ko, kundi sa NAGSUGO sa AKIN.’’ {Juan 7:16}

‘’Kaya't habang si Jesus ay nagtuturo sa Templo, sumigaw siya, Ako ba'y talagang kilala ninyo? Alam nga ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito dahil sa aking sariling kagustuhan lamang. Karapat-dapat pagtiwalaan ang nagsugo sa akin. Hindi ninyo SIYA nakikilala, ngunit nakikilala ko SIYA, sapagkat sa KANYA ako nagmula, at siya ang NAGSUGO sa AKIN.’’ { Juan 7:28-29}

‘’Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, Tunay na ito ang Propetang paparito sa sanlibutan!’’ {Juan 6:14}

 

Sino ang gumawa ng mga Mirakulo?

Ito ay ginawa ng Dios sa pamamagitan niya

Ang Dakilang Tagapaglikha ng sanlibutan ay gumawa ng mga Mirakulo sa pamamagitan ni Jesus!

 

O Panginoon at Dios ‘’ Iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling, at loobin ninyo na sa pangalan ng inyong banal na Lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala.’’ { Mga Gawa 4:30}

‘’Ang Diyos ang lumikha ng kalangitan,nilikha rin niya ang lupa at nagbigay-buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig kaya't sinabi ng Diyos sa kanyang lingkod…’’ {Isaias 42:5}

"Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na templo na aking itinayo!’’ {1Mga Hari 8:27}

‘’Sinabi ko na sa inyo, Ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin.’’ {Juan 14:28}

‘’ Sabi ni Jesus, Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos.’’ {Juan 20:17}

‘’At ang Ama na nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailanma'y hindi ninyo narinig ang kanyang tinig ni nakita man ang kanyang anyo.’’ {Juan 5:37}

‘’Nang kayo'y kausapin ni Yahweh mula sa apoy sa Sinai, b wala kayong nakitang anyo, kaya mag-ingat kayong mabuti. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawangis ng tao, hayop sa ibabaw ng lupa, ibon, ng anumang gumagapang o ng anumang isda.’’ {Deuteronomio 4:15-18}

‘’ Ito ang buhay na walang hanggan: ang makilala ka nila, ang iisa at tunay na Diyos, at ang makilala si Jesu-Cristo na iyong isinugo.’’ {Juan 17:3}

‘’ Nang mag-aalas tres na ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, (or Eloi, Eloi, Eli=Elahi=Allahe, at Eloi= Ellohe=Allohe; pagbabago ng salita sa pagpapakilala ng kaukulan sa pangalang “ALLAH” ) lema sabachthani ?" na ang ibig sabihin ay "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? ‘’ {Mateo 27:46}

 

Ang Pangwakas

Samakatuwid aming napagpasiyahan na ang lumikha ng sanlibutan ay ang Tanging Tagapaglikha lamang at Siya ang pinakadakila sa lahat kasama na dito si Jesus. Siya ay hindi kailan man magkaroon ng katulad mula sa Kanyang mga nilikha at lalong hindi siya sakop ng mga ito; ang mundo ay hindi puweding tumangan sa Kanya; hindi natin makikita ang Kanyang Mukha o maririnig ang Kanyang boses. At aming napagtibay na si Hesus ay isang TAO lamang na nilikha sa pamamagitan ng isang himala, isang Dakilang Propeta ng Dios na Tagapaglikha na ang tanging misyon ay gabayan ang mga taga-Israel at hindi sa mga Hentil. Ang tanong ay ganito: Sino ang Propeta para sa boung sanlibutan o mayroon ba tayong hinihintay? Sa Biblia ay ating mababasa: ‘’Ang mga pinuno ng mga Judio sa Jerusalem ay nagsugo ng ilang paring Judio at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan; sa halip ay maliwanag niyang sinabi, Hindi ako ang Cristo. Sino ka kung gayon? tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi ako si Elias, tugon niya. Ikaw ba ang Propeta? Sumagot siya, Hindi rin.’’ { Juan1:19-21 }. Kung gayon sino ang Propeta na hinihintay ng mga Levita at mga Hudyo? Ang Dios na Tagapaglikha ay nangako kay Moises na magpadala Siya ng isa pang Propeta na katulad niya (Moises);Kanyang sinabi: ’’ kaya mula sa kanila, pipili ako para sa kanila ng isang Propetang katulad mo.’’{ Deuteronomio 18:18 }. Si Propeta Isaias ay humula na; At ang aklat ay ibibigay sa isang hindi marunong bumasa at kanyang sasabihin; Basahin mo ito,: ito ang isasagot sa iyo, "Hindi ako marunong bumasa."{ Isaias 29:12 }. At si Hesus ay nagsabi; ‘’Marami pa akong sasabihin sa inyo subalit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanang galing sa Diyos. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig; at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap.’’ { Juan 16:12-13 }. Kaya samakatuwid ang Propetang darating ay isang makatotohanan at hindi marunong bumasa at sumulat; siya ay magsasalita lamang kung ano ang nilagay ng Dios na Tagapaglikha sa kanyang bibig. Hindi lamang ito inspirasyon o kapahayagan subalit  ito rin ay idinikta sa kanya ayon sa kalagayan ng kanyang kapanahonan. Ang kanyang mga Aral ay napakalawak at nasasaklawan ang lahat ng bahagi sa buhay ng isang tao at ito ay para sa lahat ng ninikha ng Dios na Makapangyarihan sa lahat. Kagaya ng sinabi ni Isaias; Sinabi ng Panginoon:"Narito ang lingkod ko na aking hinirang; ang aking pinili at lubos na kinalulugdan; ibinuhos ko sa kanya ang aking Espiritu, at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Hindi siya makikipagtalo o makikipagsigawan, ni magtataas ng boses sa mga lansangan. Ang marupok na tambo'y hindi niya babaliin, ilaw na aandap-andap hindi niya papatayin; katarungan para sa lahat ang kanyang paiiralin. Hindi siya mawawalan ng pag-asa o masisiraan ng loob, hangga't ang katarungan ay maghari sa daigdig; ang malalayong lupain ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo."{ Isaias 42:1-4 }. Ang kanyang mga katuruan ay mamamayagpag at nagpapawalang-bisa sa mga nauna nito; kagaya ng hinulaan at hinihintay din ni Apostol Pablo sa kanyang kapanahonan ; Siya ay nagsabi: ‘ Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan nating magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos,ngunit pagdating ng ganap, mawawala na ang di-ganap.’’ { 1 Corinto 13:9-10 }. Kaya, di baga ito isang aklat na naglalarawan ng tumpak  sa isang tao? AngPropetang hindi marunong bumasa at sumulat, Makatotohanan, ang Kagalang-galang na Propeta Muhammad (saw), ang Propeta ng sanlibutan – sa lahat ng Bansa, at ang kanyang mga Aral na natanggap at itinuro ay; ISLAM?

Views: 585

Comment

You need to be a member of Spread the WORD of ISLAM to add comments!

Join Spread the WORD of ISLAM

Join us in Seeking knowledge!

TUITION FREE

Come Join us in seeking knowledge for the SAKE of Allah ta'ala Alone.

Abu Hurayrah relates that the Prophet(peace be upon him) said, "For him who embarks on the path of seeking knowledge, Allah will ease for him the way to paradise." (Related by Muslim)

 

Why did we embrace ISLAM? (Bakit ko niyakap ang Islam)

1. Omar Penalber
2. Sister Aminah from US
3. Brother Jameel Lumanog
4. Arvin Ahmed Cayabyab
5. Priest and preachers enter Islam by Yusuf Estes
6. Dr. Dirks is a former minister (deacon) of the United Methodist Church. He holds a Master's degree in Divinity from Harvard University and a Doctorate in Psychology from the University of Denver.

7.Reverend Armando Barcelon

© 2014   Created by Reverts to Islam.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service