Jesus was born years earlier than thought, claims Pope

The entire Christian calendar is based on a miscalculation, the Pope has declared, as he claims in a new book that Jesus was born several years earlier than commonly believed.

Jesus was born years earlier than thought, claims Pope

The Pope also weighs in on the debate over Christ’s birthplace Photo: Filippo Monteforte/AFP

Nick Squires

By Nick Squires, Rome

4:02PM GMT 21 Nov 2012

The ‘mistake’ was made by a sixth century monk known as Dionysius Exiguus or in English Dennis the Small, the 85-year-old pontiff claims in the book ‘Jesus of Nazareth: The Infancy Narratives’, published on Wednesday.

“The calculation of the beginning of our calendar – based on the birth of Jesus – was made by Dionysius Exiguus, who made a mistake in his calculations by several years,” the Pope writes in the book, which went on sale around the world with an initial print run of a million copies.

“The actual date of Jesus’s birth was several years before.”

The assertion that the Christian calendar is based on a false premise is not new – many historians believe that Christ was born sometime between 7BC and 2BC.

But the fact that doubts over one of the keystones of Christian tradition have been raised by the leader of the world’s one billion Catholics is striking.

Related Articles

Dennis the Small, who was born in Eastern Europe, is credited with being the “inventor” of the modern calendar and the concept of the Anno Domini era.

He drew up the new system in part to distance it from the calendar in use at the time, which was based on the years since the reign of the Roman emperor Diocletian.

The emperor had persecuted Christians, so there was good reason to expunge him from the new dating system in favour of one inspired by the birth of Christ.

The monk’s calendar became widely accepted in Europe after it was adopted by the Venerable Bede, the historian-monk, to date the events that he recounted in his Ecclesiastical History of the English People, which he completed in AD 731.

But exactly how Dennis calculated the year of Christ’s birth is not clear and the Pope’s claim that he made a mistake is a view shared by many scholars.

The Bible does not specify a date for the birth of Christ. The monk instead appears to have based his calculations on vague references to Jesus’s age at the start of his ministry and the fact that he was baptised in the reign of the emperor Tiberius.

Christ’s birth date is not the only controversy raised by the Pope in his new book – he also said that contrary to the traditional Nativity scene, there were no oxen, donkeys or other animals at Jesus’s birth.

He also weighs in on the debate over Christ’s birthplace, rejecting arguments by some scholars that he was born in Nazareth rather than Bethlehem.

John Barton, Professor of the Interpretation of the Holy Scripture at Oriel College, Oxford University, said most academics agreed with the Pope that the Christian calendar was wrong and that Jesus was born several years earlier than commonly thought, probably between 6BC and 4BC.

“There is no reference to when he was born in the Bible – all we know is that he was born in the reign of Herod the Great, who died before 1AD,” he told The Daily Telegraph. “It’s been surmised for a very long time that Jesus was born before 1AD – no one knows for sure.”

The idea that Christ was born on Dec 25 also has no basis in historical fact. “We don’t even know which season he was born in. The whole idea of celebrating his birth during the darkest part of the year is probably linked to pagan traditions and the winter solstice.”

Source: https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/the-pope/9693576/Jesus-was-born-years-earlier-than-thought-claims-Pope.html

Ang Pasko!

Tanong: Ano ang ibig sabihin ng ‘Christmas’ o Pasko?

Sagot: Ito ay pagdiriwang ng kalakhang Kristiyano tuwing ika-25 ng Disyembre bilang paggunita sa mahimalang pagkasilang ni Hesus.

Tanong: Naniniwala ba ang mga Muslim sa mahimalang pagkasilang ni Hesus?

Sagot: Oo. Sapagka’t ito ay nakasulat sa maraming talata sa Banal na Qur’an, halimbawa sa kabanata Al’Imran

[3 :45-47].

Tanong: Magkagayon, di ba dapat magdiwang din ang mga Muslim sa kapanganakan ni Hesus?

Sagot: Bagaman naniniwala ang mga Muslim sa mahimalang pagkasilang ni Hesus, hindi nila ito ipinagdiriwang sapagka’t ang mismong pagdiriwang na
ito ay walang batayan sa Banal na Qur’an at maging sa
Bibliya.

Tanong: Saan hinango ng mga Kristiyano ang katagang ‘Christmas’ o Pasko?

Sagot: Ayon sa mga iskolar na Kristiyano, ang ‘Christmas’ ay hinango sa mga katagang ‘Christes Masi’, na ang ibig sabihin ay Christ Mass, o ang misang patungkol kay
Kristo-Hesus. Ang katagang ito ‘Christmas’ ay unang ginamit noong ika-11 siglo
(1100 years ago) mga 1,000 taon matapos umalis si Hesus sa mundong
ito.

Tanong: Magkagayon ba’y hindi batid ni Hesus ang katagang ito dahil ito ay ginamit lamang mga isang libong taon pagkaraan ng kanyang pag-alis?

Sagot: Siyang tunay! Maging ang kanyang mga alagad o disipulo ay walang kaalaman sa katagang ito sa dahilang hindi ito tinuran ni Hesus sa kanyang
kapanahunan.

Tanong: Papaano nagsimula ang pagdiriwang ng kaarawan? Saan ito nanggaling?

Sagot: Bago pa dumating si Hesus, ang pagdiriwang ng kaarawan ay bantog na bantog noon pa sa mga paganong Greko at
Romano. Ito ay ipinagdiriwang sa pamamagitan ng pagdarasal sa mga
diyus-diyusan, pag-aalay, masaganang kainan, at ang pagbibigay ng regalo sa may
kaarawan.

Tanong: Kung pagano pala ang pinanggalingan ng pagdiriwang ng kaarawan, bakit hindi ito tinutulan ng simbahang Kristiyano?

Sagot: Sa unang tatlong siglo makaraang mawala si Hesus sa daigdig, ang simbahan ay may malakas na oposisyon laban sa pagdiriwang ng kapanganakan (birthday) sapagka’t
ito ay isang kaugaliang pagano.

Tanong: Papaano naman nalaman ang kapanganakan ni Hesus?

Sagot: Ating mababasa sa Collier’s Encyclopedia — “Ang eksaktong kapanganakan ni Hesus ay imposibleng malaman kahit gamitin pa ang mga nakasulat sa Ebanghelyo pati na rin
ang kasaysayang nauukol kay Hesus”. Gayundin, sa New International
Dictionary of Christian Church, mababasa natin na walang mapagbabatayan sa
kasaysayan na nagbibigay katibayan sa araw, at buwan ng pagkasilang ni
Hesus.

Tanong: Saan nanggaling ang Disyembre 25 na siyang araw na ipinagdiriwang ng mga Kristiyano tuwing Pasko?

Sagot: Ating matutunghayan sa Collier’s Encycolpedia na ang pagpili ng Disyembre 25 ay nakuha
sa mga paganong Romano sa kanilang pagdiriwang ng ‘Mitalis Solis Invicti’, isang
pagdiriwang sa kapangyarihan ng ‘Diyos na Araw’ (Sun God) sa relihiyong
‘Mithraism’. Gayundin, ating mababasa sa ‘Encyclopedia of Religions and Ethics’
na may isang matandang kaugalian ang mga Romano sa pagdiriwang ng ‘Saturnalia’
(God of Saturn) tuwing ika-25 rin ng Disyembre.

Tanong: Papaano ipinagdiriwang noon ng mga paganong Romano ang
kanilang Mithraism at Saturnalia?

Sagot: Malawakang pagdiriwang ito sa kanilang buong bansa sa araw ng Disyembre 25. Ito ay isang pista opisyal, nakasara ang mga paaralan, walang ipinatutupad na parusa sa mga nakapiit,
nagpapalit ng bagong damit, pinahihintulatan ang sugal na ‘dice’, nagbibigayan
ng regalo, at manika ang ipinamimigay sa mga bata. Sadyang
magkatulad ang pagdiriwang ng Pasko sa mga panahong ito.

Tanong: Sino ang nagtakda na gawing Disyembre 25 ang pagdiriwang ng
Pasko?

Sagot: Matapos mabinyagan si Constantine sa pananampalatayang Kristianismo, ang simbahan sa Roma ay ipinag-utos ang pagdiriwang ng kaarawan ni Hesus tuwing ika-25 ng Disyembre.
Ang
panahon ni Constantine ay noong ika-4 na siglo. Sa panahong ito lamang itinakda
ang Disyembre 25 bilang kapanganakan ni Hesus.

Tanong: Papaano nangyaring isinama ng simbahang Kristiyanismo ang petsang ito sa kanilang pananampalataya?

Sagot: Huwag nating kalilimutan na ang Kristiyanismo ay ipinalaganap sa mga Romano at upang hikayatin ang mga paganong ito, isinama sa pagdiriwang ng simbahan ang kanilang mga
paganong kaugalian. Ito ay tanda na ang simbahan ay
ginamit itong paraan upang akitin ang mga Romano na ipagdiwang ang kaarawan ni
Hesus sa petsang ito upang makalimutan nila ang kanilang pagsamba sa
Araw.

Tanong: Hindi ba ipinagbawal ng simbahan ang pagdiriwang ng Pasko sa kanilang mga tagasunod?

Sagot: Noong taong 1642 hanggang 1652, ang mga Kristiyanong Puritano sa Inglateria ay nagpalabas ng batas sa pagbabawal ng misa at pagdiriwang sa araw na ito. Gayundin, ito ang naging desisyon ng mga
Kristiyano sa Amerika na dala ng mga dayuhan.

Tanong: Bakit naging laganap ngayon ang kaugaliang ito sa mga Kristiyano?

Sagot: Nang dumating ang taong 1900, ang maraming mga dayuhan sa Amerika na galing sa Germany at Ireland ay nagbigay-buhay na naman sa
paganong pagdiriwang na ito. Kahit na may oposisyon at pagtutol ang simbahan,
ito ay natabunan dahil sa dami ng mga imigrante. Sa paglipas ng panahon, ang
pagdiriwang ng Disyembre 25 ay naging laganap at ito ay itinuring na rin ng
simbahan ng Kristiyanismo bilang isang pamamaraan ng kanilang dibosyon sa
pananampalataya.

Tanong: Ang lahat ba ng Kristiyano ay nagdiriwang ng Pasko tuwing Disyembre 25?

Sagot: Bagaman karamihan ng Kristiyano nagdiriwang sa kaarawan ni Hesus tuwing Disyembre 25, ang pagdiriwang ng mga Armenians (Eastern Church) ay kanilang isinasagawa tuwing
ika-6 ng Enero magpahanggang ngayon.

Tanong: Ano ang dapat gawing hakbang ng isang karaniwang Kristiyano tungkol dito?

Sagot: Kung ikaw ay tunay na masugid na tagasunod ni Hesus, alalahanin ang kanyang tinuran sa inyong mismong aklat: Ako ang landas, ang katotohanan, at ang buhay….
Nararapat lamang
sundin ang landas at katotohanang itinuro ni Hesus. Ang Pasko ay
walang kaugnayan sa pagtuturo ni Hesus. Ang pagdiriwang nito ay hindi magbibigay
kasiyahan sa kanya at sa Nagsugo sa kanya dahil hindi naman niya ito
ipinatupad. Ito ay hindi bahagi ng landas ng
kanyang itinuro.

Tanong: Ang mga Muslim ba’y pinahihintulutang sumama sa pagdiriwang na ito? Maaari ba silang bumati din ng “Merry
Christmas”?

Sagot: Hindi! Sapagka’t ito ay isang hayagang pagkunsinti sa isang kaugaliang pagano, isang gawaing hindi naaayon sa turo ni Hesus. Ang anumang pakikibagay tungkol dito ay
tuwirang paglabag sa pangunahing katuruan ng Islam – ang pag-iwas sa mga gawaing
pagano. Ang Islam ay kinasusuklaman ang pagkukunwari, kaya naman, hindi
nababagay sa isang Muslim na makisama sa anumang nauukol sa Pasko sa kabila ng
kanyang di-paniniwala dito.

Tanong: Marami ba akong matutuhan tungkol kay Hesus sa Banal na Qur’an?

Sagot: Si Hesus ay nababanggit sa maraming pahina ng Banal na Qur’an. May isang kabanata na may pamagat na ‘Maria’ bilang pagbibigay dangal sa kanyang ina.
Nakatitiyak ka sa pagkamakatotohanan ng Qur’an sapagka’t ito na lamang
ang nalalabing rebelasyon na nananatili sa orihinal nitong anyo mula nang
ipahayag ito kay Propeta Muhammad. Mababasa mo rin sa Banal na
Qur’an na si Hesus ay hindi diyos o anak ng diyos bagkus isa siya
sa mga bantog na Propetang ipinadala ng Dakilang Lumikha upang
ituro sa tao na walang diyos na dapat sambahin kundi yaong nagsugo sa kanya –
ang Allah.