PLEASE MGA KAPATID NEED YOUR ADVICE..THIS IS FOR ALL BALIK ISLAM

As-salam alaikom

NARARAPAT BA SA ISANG BALIK ISLAM ANG PAGPASOK NG SIMBAHAN? 

Ano ba ang dapat gawin ng isang balik islam kung sakali na dumating sa buhay niya na pumanaw ang  isa sa myembro ng pamilya niya hal. (magulang or kapatid) at siya lamang ang balik islam sa pamilya.

maaari ba siyang pumasok sa simbahan dahil sa pagbabasbas ng pari sa patay?

ano ang kanyang dapat gawin.

Jazzakallahu khairal Jazza

Views: 276

Reply to This

Replies to This Discussion

Praise be to Allaah.

 

Firstly: 

It is not permissible for a Muslim to attend the funeral of a non-Muslim even if it is a relative, because attending a funeral is a right that one Muslim has over another and it is a kind of showing respect, honour and friendship that it is not permissible to show to a kaafir. 

Abu Taalib, the paternal uncle of the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him) died, and he instructed ‘Ali to bury him, but the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him) did not attend his funeral or his burial, even though Abu Taalib’s support and defence of the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him) was well known, and even though the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him) felt a great deal of compassion and mercy towards him. Nothing stopped him from doing that except the fact that Abu Taalib died in a state of kufr. In fact the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him) said: “I shall certainly pray for forgiveness for you so long as I am not forbidden to do so.” Then the words were revealed (interpretation of the meaning): “It is not (proper) for the Prophet and those who believe to ask Allaah’s forgiveness for the Mushrikoon, even though they be of kin, after it has become clear to them that they are the dwellers of the Fire (because they died in a state of disbelief)” [al-Tawbah 9:113] and: “Verily, you (O Muhammad) guide not whom you like,” [al-Qasas 28:56]. 

Abu Dawood (3214) and al-Nasaa’i (2006) narrated that ‘Ali said: I said to the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him): Your paternal uncle, the misguided old man, has died. He said: “Go and bury your father.” 

Although Islam promotes upholding ties of kinship and treating relatives kindly, it forbids close friendship between the believer and the disbeliever, so whatever is one of the forms of close friendship is forbidden, but whatever is kindness that is less than close friendship is permitted. 

Imam Maalik (may Allah have mercy on him) said: “The Muslim should not wash his father if his father died as a disbeliever, or attend his funeral, or go down into his grave, unless he fears that he may be neglected, in which case he may bury him. End quote from al-Mudawwanah, 1/261 

It says in Sharh Muntaha al-Iraadaat (1/374): The Muslim should not wash the kaafir because it is not allowed to form a strong bond with the kuffaar, and because that implies respecting him and purifying him; therefore it is not permissible, as is the case with offering the funeral prayer for him: “Do not shroud him or pray for him or attend his funeral,” because Allah says (interpretation of the meaning): “Take not as friends the people who incurred the Wrath of Allaah” [al-Mumtahanah 60:13]. 

It says in Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah (9/10): What is the ruling on attending the funerals of disbelievers which has become a political custom and a tradition that all agreed upon? 

Answer: If there are some kuffaar present who can bury their dead, then the Muslims should not bury them or join the kuffar or help them with burying them, or seek to be kind to them by attending their funerals, acting in accordance with political customs. Such matters are not known to have been done by the Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him) or by the Rightly Guided Caliphs. Rather Allah forbade His Messenger (blessings and peace of Allah be upon him) to stand over the grave of ‘Abd-Allah ibn Ubayy ibn Salool, and the reason given was that he was a disbeliever. Allah said (interpretation of the meaning): “And never (O Muhammad صلى الله عليه وسلم) pray (funeral prayer) for any of them (hypocrites) who dies, nor stand at his grave. Certainly they disbelieved in Allaah and His Messenger, and died while they were Faasiqoon (rebellious, — disobedient to Allaah and His Messenger صلى الله عليه وسلم)” [al-Tawbah 9:84]. But if there are none of them present who could bury him, then the Muslims should bury him as the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him) did with the slain of Badr and his paternal uncle Abu Taalib when he died, and he said to ‘Ali: “Go and bury him.” 

Standing Committee for Academic Research and Issuing Fatwas

‘Abd-Allah ibn Qa‘ood, ‘Abd-Allah ibn Ghadyaan, ‘Abd al-Razzaaq ‘Afeefi, ‘Abd al-‘Azeez ibn ‘Abd-Allah ibn Baaz. End quote. 

Shaykh Muhammad ibn ‘Uthaymeen (may Allah have mercy on him) issued a similar fatwa in Fataawa Noor ‘ala al-Darb. 

Secondly: 

Attending the funeral of a kaafir in the church is much more serious than merely following the funeral procession, because this attendance implies listening to kufr and falsehood. This is something that is ignored by those who say that it is permissible to attend and stipulate that one should not participate in the rituals that take place there. Just sitting and watching and listening to kufr and falsehood is a wrong action that one should not do. 

And Allah says (interpretation of the meaning):

“And it has already been revealed to you in the Book (this Qur’aan) that when you hear the Verses of Allaah being denied and mocked at, then sit not with them, until they engage in a talk other than that; (but if you stayed with them) certainly in that case you would be like them. Surely, Allaah will collect the hypocrites and disbelievers all together in Hell”

[Aal ‘Imraan 3:140]. 

Al-Jassaas said in Ahkaam al-Qur’aan (2/407): In this verse there is evidence that it is obligatory to denounce the evildoer’s action and that part of denouncing it is expressing disapproval, if it is not possible to remove it, as well as leaving the gathering where it is happening, until they stop doing that evil action. End quote. 

Thus it is clear that attending the funeral rituals in the church is a great evil because of what it involves of listening to kufr and being present at innovation, whilst keeping quiet about it, in addition to the fact that attending the funeral is a sign of honour and friendship as mentioned above. 

We ask Allah to help us and you to be steadfast and to guide us and help us all. 

And Allah knows best.

(Quoted from Islam Q&A)

As-salam alaikom brod.  Maraming salamat sa napakalinaw at matibay na mga basehan na pinaabot mo sa aming mga balik islam. masasabi ko na isa sa malaking pagsubok at napakabigat sa isang balik islam ang makaroon ng ganitong sitwasyon sa buhay nya dahil nakasalalay dito ang magiging tamis O mapait na relasyon sa kanya ng kamag-anak niya pagkatapos ng libing. sa mga kapatiran natin na mga balik islam, na makaranas ng ganitong sitwasyon sa buhay, actually lahat tayo na ballik islam makakaranas nito ay.. panalangin ko para sa ating lahat na makayanan natin maipaabot sa kanila kung bakit hindi tayo pwede sumama sa loob ng simbahan at Insha'Allah maunawaan nila ang ating mga kadahilanan. LA HAWLA WA LA QUWWATA ILLA BILLAH..

Insha'Allah mabasa ninyo ang mga ibinigay na paliwanag at batayan ng ating kapatid na Ahmadeen.

Jazakallahu khairal Jaza

 

Alhamdulillah! MashAllah,

InshAllah ipagpatuloy natin lahat ang pagbahagi ng kaalaman at paggawa ng kabutihan dito sa mundo at biyayaan ng Allah swt ang lahat at patuloy ng nagpapaalala sa mga kapatid dito sa mundo pati na rin sa kabilang buhay, Ameen.

 

Jazakalahukieran..

comment: Muslim not Balikislam.

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

bro Ibrahim ang hinihingi ko dito ay payo mula sa mga kapatiran dahil para ito sa mga tao na Muslim (kung iyon ang gusto itawag) na ang mga pamilya ay kristiano. maaaring hindi mo ito binibigyan ng pansin dahil ciguro ang buo mong pamilya, lahi ay mga muslim pero sa katulad namin na ang mga pamilya ay kristiano, malaking dag-dag kaalaman ito. at doon sa mga kapatid na mgbibigay ng payo at nagbigay na ay taos puso akong ngpapasalamat sa inyo mga mahal kong kapatid at pagpalain nawa kayo ni Allah (swt) kasama ang inyong mga mahal sa buhay.

Ang site na ay ito binuo para sa pagpapaabot ng kaalaman at pagbabahagi patungkol sa relihiyong Islam lalo na sa mga kababayan natin for Allah's Glory and sake alone.

Kung meron po kayong mga dagdag kaalaman na gustong ibahagi patungkol sa aking katanungan ay pinapauna ko po ang aking pasasalamat. Marmi po tayong mga kapatiran na napakaganda nila bilang mga halimbawa sa pagpapaabot ng kanilang mga mensahe at ganon na rin sa pagtutuwid nila sa mga kamalian ng kapatiran kung papaano nila tinutularan ang ating mahal na Propet Muhammad (saws). 

Abdullah bin Amr (ra) Narrated that Allah's Messenger (saws) neither talked in an insulting manner nor did he ever speak evil intentionally. He used to say " The most beloved to me amongst you is the one who has the best character and manners."  (Bukhari, 5/104)

Narrated Abu Huraira (ra) that Allah's Messenger (saws)said: " Whoever believes in Allah  and the last day should talk what is good or keep quite. And whoever believes in Allah and the last day should not hurt (insult) his neighbor. And whoever believes in Allah and the last day should entertain his guest generously." (Bukhari, 8/482)

" Kind words and forgiving of faults are better than charity follwed by injury.  And Allah is rich (free of all wants) and He is most Forbearing." (2:263)

Jazakallahu Khairan

 

 

Hindi lang po ito sa mga pabalik islam..para sa mga papuntang Islam din...mga Friday Islam din....(Hay... malungkot talga ako dahil bale wala na sa atin na may barier sa mga muslim gaya ng mga grupo grupo. kaya kita mo, dumadami na Shia sa atin..)

 

SALAM BROTHER

 

MARAMING SALAMAT KAPATID NA ISMAIL SA IYONG KARAGDAGANG IDEA.PAGPALAIN KA NAWA NI ALLAH AMEEN.

         Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakakatu(sumainyo ang awa at biyaya ng ALLAH S.W.T.

 MASHAALLAH! Tama ang sinabi  ng kapatid nating si Ahmadeen ,yan talaga ang katuruan ng Islam patungkol sa pagpasok sa simbahan.at hindi lang naman ito para sa mga balik Islam ang katuruan naito kundi sa lahat ng Muslim,kung pwede sana mga kapatid kung Muslim maguindanao ,tausug,maranao,balik islam,arabo o ano pamang tribo tayo galing ,na kalimutan  na po muna natin ang tribo natin dahil kadalasan ito ang nagiging ugat ng pagkakawatak-watak nating mga Muslim at ang  mga tribu na ito ay syang nagiging balakid sa pagkakapatiran nating mga Muslim at ito rin ang dahilan kung bakit maraming kapatid nating Muslim ang madaling nalulupig ng mga Kafir dahil kawalan ng pagkakaisa,at marami na akong nasaksihan na gantung problema nating mga Muslim isa na rito halimbawa ang pagtatag ng grupo, ito bro jibril ako mismo ang biktima,hindi ko na sasabihin kung anong tribu ito,noong nag aaral pa ako ng relihiyong Islam nagtayo ng grupo ang mga kapatid kung Muslim at isa-isa sila nagpalista ng pangalan at dahil magkakapatid kaming Muslim, noong ako na ang magpapalista nagulat ako sa sinabi sa akin,alam mo brod jibril ang sinabi sa akin, " PASENSYA BROD HINDI KA PWEDE PARA SA AMIN LANG TO ",bumalik na lang ako sa upuan ko at nasabi ko na lang sa aking sarili " patawarin nawa siya ng ALLAH S.W.T."..Payo ko sa lahat ng mga kapatid kung Muslim na magkaisa po tayong mga Muslim at kalimutan natin kung ano mang tribo tayo galing at lagi po natin tatandaan na tayong mga Muslim ay magkakapatid (brotherhood) sa relihiyong Islam dito sa dunya akhirat (mundo) pati na sa kabilang buhay,at walang ano mang bagay ang pwedeng humadlang sa pagkakapatiran nating  Muslim.

           Patawarin nawa ako ng ALLAH S.W.T. kung may nasabi akong labag sa kanyang kautusan.

             ASSALAM ALAIKUM WA RAHMATULLAHI WA BARAKATU,SALAM DUWA'A SA IYO BROD JIBRIL AT SA LAHAT NG KAPATID NATING MUSLIM.

wa alaikom salam wa Rahmatullahi wa Barakatu  ay sumaiyo kapatid na Jemzal, sa iyong pamilya at sumaating lahat rin na magkakapatid sa Islam. Dalangin ko kay Allah (swt) ang kanyang gabay para sa ating lahat na magkakapatid sa Islam at nawa'y alisin niya sa ating mga puso at isipan ang mga gawain na maging dahilan sa pagkakawatak-watak nating mga Muslim. As Muslims, belonging to one Ummah, we should foster brotherly or sisterly feeling and understanding with one another. We have to remember that Allah (swt) tells us that we, " the Believers are but a single Brotherhood" (49:10). The Prophet (saws) stresses that every Muslim is a brother of another Muslilm. We should foster strong brotherly relations with our fellow Muslims as it is a sign of faith. We should love one another for the sake of Allah. We should try our very best to nurture this in our hearts because it is a sign of excellent faith.

Mu'adh bin Jabal (ra) narrated that he heard the Prophet (saws) said: "Allah the Almighty says, For those who love one another for the sake of fear of My majesty and magnificence, there will be high seats  of light that will be the envy of prophets  and martyrs." (Tirmidhi, 381).

Umar bin Al-Khatab (ra) reported the Prophet (saws) as saying, " There are people from the servants of Allah who are neither prophets nor martyrs; the prophets and martyrs will envy them on the Day of Resurrection for their rank from Allah, the Most High. They (the people ) asked, "Tell us yaa Rasulullah (saws) who are they? He Replied: They are the people who love one another for the fear of Allah without having any mutual kinship and giving property to one (another). I swear by Allah, their faces will glow and they will be (setting) in (pulpits) of light.They will have no fear (on the Day) when thepeople will have fear, and they will not grieve when the people will have grieve." He then recited the Qur'anic verse, " Behold! Verily for the friends of Allah there is no fear, nor shall they greive." (Abu Dawud, 3520) 

Jemzal Madjilon Tantalie said:

         Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakakatu(sumainyo ang awa at biyaya ng ALLAH S.W.T.

 MASHAALLAH! Tama ang sinabi  ng kapatid nating si Ahmadeen ,yan talaga ang katuruan ng Islam patungkol sa pagpasok sa simbahan.at hindi lang naman ito para sa mga balik Islam ang katuruan naito kundi sa lahat ng Muslim,kung pwede sana mga kapatid kung Muslim maguindanao ,tausug,maranao,balik islam,arabo o ano pamang tribo tayo galing ,na kalimutan  na po muna natin ang tribo natin dahil kadalasan ito ang nagiging ugat ng pagkakawatak-watak nating mga Muslim at ang  mga tribu na ito ay syang nagiging balakid sa pagkakapatiran nating mga Muslim at ito rin ang dahilan kung bakit maraming kapatid nating Muslim ang madaling nalulupig ng mga Kafir dahil kawalan ng pagkakaisa,at marami na akong nasaksihan na gantung problema nating mga Muslim isa na rito halimbawa ang pagtatag ng grupo, ito bro jibril ako mismo ang biktima,hindi ko na sasabihin kung anong tribu ito,noong nag aaral pa ako ng relihiyong Islam nagtayo ng grupo ang mga kapatid kung Muslim at isa-isa sila nagpalista ng pangalan at dahil magkakapatid kaming Muslim, noong ako na ang magpapalista nagulat ako sa sinabi sa akin,alam mo brod jibril ang sinabi sa akin, " PASENSYA BROD HINDI KA PWEDE PARA SA AMIN LANG TO ",bumalik na lang ako sa upuan ko at nasabi ko na lang sa aking sarili " patawarin nawa siya ng ALLAH S.W.T."..Payo ko sa lahat ng mga kapatid kung Muslim na magkaisa po tayong mga Muslim at kalimutan natin kung ano mang tribo tayo galing at lagi po natin tatandaan na tayong mga Muslim ay magkakapatid (brotherhood) sa relihiyong Islam dito sa dunya akhirat (mundo) pati na sa kabilang buhay,at walang ano mang bagay ang pwedeng humadlang sa pagkakapatiran nating  Muslim.

           Patawarin nawa ako ng ALLAH S.W.T. kung may nasabi akong labag sa kanyang kautusan.

             ASSALAM ALAIKUM WA RAHMATULLAHI WA BARAKATU,SALAM DUWA'A SA IYO BROD JIBRIL AT SA LAHAT NG KAPATID NATING MUSLIM.

Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatu,mashaallah ...napaka-ganda brod jibril ang sinabi mo ,maraming salamat,brod Jibril kung hindi sana nakakahiya sa iyo,me itatanong lang ako ,anong verse ba ng Qur'an matatagpuan ang salitang ito,pero hindi pa ako sigurado sa eksaktong pangungusap,..NA  KAHIT KASING LAKI NG ATOMO ANG NAGAWA MONG KABUTIHAN  AY MAKAKAPASOK KA SA PARAISO SA KAGUSTUHAN NG ALLAH S.W.T...brod Jibril pakisagut mo naman sa akin,INSHAALLAH.

Bismillahir-Rahmanir-Rahiim

Una kapatid taos puso kong pinaaabot syo na wala ako pormal na pag aaral sa Islam. nagsisikap lang din ako na kumuha ng kaalaman ayon sa level na kaalaman na ibinigay sa akin ni Allah (swt).

 

 

Atom (Dhrra)

 Its meaning is graphically

explained by Ibn ʿAbbās as “the weight of the head

of a red ant” (al-Ṭabarī, Jāmiʿ al-bayān, sub Q 4:40). It

is also said to be like “the weightless dust seen when

sunlight shines through a window” (Ibn Manẓūr, Lisān,

s.v. dh-r-r; al-Khāzin, sub Q 4:40); and “the dust which

remains clinging to the hand after the rest has been

blown off” (al-Zamakhsharī, Kashshāf, sub Q 4:40). the Qurʾān uses the

singular form of the noun dharra in the phrase mithqāl

dharra—the weight of an atom or a mote.

Dharra as a Qurʾānic Term

I. In the context of Divine Justice

Al-Khāzin (678-741/1279-1340) explains that

Allah—Most High—uses the term dharra in Q

4:40 (Verily Allah does not wrong [anyone] by as much

as an atom’s weight, and if there is a good deed, He will

multiply it and will grant from Himself a great reward)

“as a parable to describe the smallest possible thing

which people can recognize in order to explain

that He shall not wrong anyone in any way—small

or great—and He multiplies the good, such that a

good deed is as if it were ten [good deeds], and it

is said that this will be at the time of reckoning:

if someone were left with only an atom’s weight

of good, Allah will multiply it as much as seven

hundred times, leading to a great reward,” hence

Qatāda (ca. 60-117/680-735) said: “It is dearer to me

than the whole world and all there is in it, that my

good deeds be more than my evil deeds by as much

as one atom’s weight” (al-Khāzin, sub Q 4:40).

Ibn Masʿūd (d. 32/652-3), may Allah be wellpleased

with him, said, “accounts of people will

be settled on the Day of Resurrection, and even if

someone has one more good deed than evil deeds,

such a person will enter Paradise and even if one

evil deed is more than good deeds [in a person’s

record], that person will go to Hell;” then he

recited Q 23:102-03: And they whose weight is heavy

in the balance, it is they who will have attained a happy

state. And they whose weight is light in the balance, it is

they who will have squandered their own selves to abide

forever in Hell, and said, “indeed the balance tilts

this way or that way with the addition or subtraction

of an atom’s weight” (Ibn Kathīr, Tafsīr, sub Q.

7:4 6).

 

The Prophet said: “The one who has even an atom’s

weight (mithqāla dharra) of pride in his heart will

not enter Paradise” (Muslim, Īmān, taḥrīm al-kibr

wa-bayānuh). He also said: “Whosoever has professed

‘there is no deity except Allah’ would come out of the

Fire even though he has in his heart virtue equal to

the weight of a grain of barley; then the one who has

professed ‘there is no deity except Allah’ even though

there is in his heart virtue equal to the weight of a grain

of wheat, then the one who has professed ‘there is no

deity except Allah’ even though there is in his heart

virtue equal to the weight of an atom” (Muslim, Īmān,

adnā ahl al-janna manzilatan fīhā; al-Tirmidhī, ṣifat

jahannam, mā jāʾ anna lil-nār nafsayn wa-mā dhukir

man yakhruj min al-nār min ahl al-tawḥīd; Ibn Mājah,

Zuhd, dhikr al-shafāʿa). Similar examples of the use of

dharra can be found in numerous other hadith texts.

 

Sa hadith ng Propeta (saws) malinaw doon na binanggit niya na maaahon sa parusa kahit kasing bigat ng 1.barley 2. grain of wheat 3.weight of an atom

Insha'Allah makatulong ito sa katanungan mo kapatid. copy paste ko lang ito sa www.iequran.com

As-salam alaikom wa Rahmatullahi wa Barakatu

Alaikum mossalam wa rah matullahi wa barakatu, maraming salamat kapatid sa sagot na ibinigay mo,lubos itong isang dagdag kaalaman para sa akin,salam duwa'a

Reply to Discussion

RSS

Join us in Seeking knowledge!

TUITION FREE

Come Join us in seeking knowledge for the SAKE of Allah ta'ala Alone.

Abu Hurayrah relates that the Prophet(peace be upon him) said, "For him who embarks on the path of seeking knowledge, Allah will ease for him the way to paradise." (Related by Muslim)

 

Why did we embrace ISLAM? (Bakit ko niyakap ang Islam)

1. Omar Penalber
2. Sister Aminah from US
3. Brother Jameel Lumanog
4. Arvin Ahmed Cayabyab
5. Priest and preachers enter Islam by Yusuf Estes
6. Dr. Dirks is a former minister (deacon) of the United Methodist Church. He holds a Master's degree in Divinity from Harvard University and a Doctorate in Psychology from the University of Denver.

7.Reverend Armando Barcelon

© 2014   Created by Reverts to Islam.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service