Katibayan sa pag-gamit ng pantukoy na "Ang, Ng, at Sa"..


Innalhamdulillah wa Salat Wa Salaamu 'Ala Rasoolillah Wa 'Ala Alihi Wa Ashabihi Ajma'een.

"Salamu Alaikum Warahmatulahi Wabarakatu"

"…And there is none comparable to Him"

DEFINITION OF A NOUN
A noun is a name of person, place or a thing.

From the definition above, there are 3 categories of a noun:

1. Person 2. Place 3. Thing


There are 2 types of Nouns

1. Common Nouns (Names)

2. Proper Nouns (Names)


Characteristics of PROPER NOUNS (NAMES)

1. It may be a proper name of Person, Place or a Thing

2. It begins with a capital letter.

Examples:

Muhammad, Islam, Shariah, Jesus, Makkah, Qur’an


ALLAH (swt)

The proper Name of the One and Only True God worthy of worship.What are the Tagalog articles
which can be used for Proper Names?

“Si” or “Ang”


Let us first discuss the Tagalog article

“SI”

This article has no equivalent in Arabic and English.

It is usually or normally omitted.


The Tagalog Article - “Si”
is used to determine and to distinguish that the object being referred to is a;

Human Being!

Uses of Article “Si”

1. Names of human beings

2. With human qualities

Or human concept

Article “Si” is used for Humans
Example
Si Yusuf; Si Abdullah; Si Maryam; Si Carlos; Si Juan; Si Sarah

Do we have a written evidence of this rule in Tagalog Grammar? Please see the image;

This book entitled ‘Balarilang Pinagaan’ (Grammar made Easy) was written and arranged by 3 experts in Pilipino (Tagalog) language, all of them has PH.D.

“Ang Si …ay ginagamit na pang-una sa mga ngalang-tao.” (Page 130)

The word “Si” is used as an article for human beings

The article “Si” is also used for anything that has been given a Character or Personality,

a.. Venus is the name of a planet. If used as name of a person, article “Si” should be used.

Si Venus ay diyosa raw ng kagandahan.

(Venus is the goddess of beauty.)

The article “Si” is also used for anything with Human Concept

Christians believe that Jehovah or Yahweh is the name of the God Almighty who had a son.

a. They believed that Jehovah is the father of Jesus.

They are using the article “Si” for Jehovah.

Naniniwala sila na ang ama ni Hesus ay si Jehovah.

The article “Si” is also used for any word used as Name of Humans

Riyadh is a name of a city in Saudi Arabia. If it is used as the name of a person, it uses the article “Si”.

Si Riyadh...

Important Notice
The Commission of Filipino Language in the Philippines gave this reply in answer to a query relating to “Si” …

“The article “Si” is used for names of human beings and also to the lord god we worship whatever name we call him just like Allah (swt) to the Muslims”.

(note: why is this the answer of the kuffars? Simple, because their god has the attribute and character of a human being (god became man to set example to this earth)

Non-Muslims in the Philippines use the article “Si” to their gods:
Si Jehovah Si Yahweh Si Hesus
Si Budda Si Krishna Si Mary

THEREFORE
With the explanations and examples given, we can understand that the article “Si” is used for names related to humans or any beings with human concept.
In Brief
If a Filipino hears or reads a sentence with the Tagalog article “Si”, he/she will automatically recognize and understand that the object being referred to is a… HUMAN BEING.

Likewise, if the article “Si” is used when referring to an object, the Filipino reader or listener will readily know that the object being referred to has a
GENDER


Now we shall discuss

the Tagalog article

“Ang”

Equivalent in Arabic = Al

Equivalent in English = The

It may or may not be omitted in Arabic and English sentences.

Uses of Tagalog Article “Ang”

Ang - Names of Non-Human Beings

Do we have a written evidence in the Tagalog Grammar? Please see the next image…

“Ang ‘ANG’… ay pang-una sa mga ngalang pantanging hindi ngalan ng tao” (Pahina 130)

The article “Ang” is used for names of Non-Humans


Examples of Proper Names using the article “Ang”:

Ang Shari’ah… Ang Makkah…

Ang Islam… Ang Qur’an…

Ang Pilipinas… Ang Riyadh…

THEREFORE
With the explanation and examples given, we understand that the article “Ang” is the proper and correct article for Allah (swt) :

Because He is not a human being (wa iyadhu billah)

The article “Ang
is also used in the other Names of Allah (swt)

Arabic English Tagalog

Al-Khaliq - The Creator - Ang Lumikha

Al-Rahim - The Merciful - AngMaawain

Al-Malik - The King - Ang Hari

We should therefore consider the following in choosing the correct Tagalog article (both in grammar, usage and concept) when referring to Allah (swt):

v He is not a human being.

v No human concept.

In summary:

Article Usage

“Si” For Humans

“Ang” For Non-Humans


Do Muslims in Mindanao
From Different Tribes
Use the Article
“Si” or its Equivalent
When Referring to ALLAH (SWT)?

The Answer is “NO”
Because they have the Correct Concept of ALLAH (SWT)!

Equivalent of Tagalog articles “Ang” and “Si” in the languages (dialects) of Muslims in Mindanao:

Tagalog Maranao/Iranon Maguindanao Tausog

Ang Allah(swt) Su Allah(swt) Su Allah (swt) In Allah (swt)…

Si Jesus… Si Jesus… Si Jesus… Si Jesus

On the contrary, non-Muslims in the Philippines use the Tagalog article “Si” when referring to their gods they worshipped because their concept of them is like human beings, i.e.,

Si Jehovah Si Buddah Si Jesus
Si Krishna Si Santa Maria

Conclusion…. Therefore the Correct & Proper Tagalog Article for Allah (swt) is: Article: Ang Proper Name: Allah (swt)

May Allah (swt) guide us to the right path, Ameen

http://www.facebook.com/home.php?#!/note.php?note_id=12177129118831...

Tags: pantukoy

Views: 3520

Reply to This

Replies to This Discussion

wa alykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh,

alhamdulillah,

mashaALLAH, maganda ang mga paliwanag dito at meron lang tayong kunting comment, upang makadagdag linaw at unawa, inshaALLAH.


Sapagkat ang article "Si" in Pilipino language ay walang katumbas sa Arabic, ibig sabihin ay gamit ito ng Pilipinong linggwahe sa mga pangungusap upang sa pagkaunawaan at pagkaintindihan sa pakipagusap.

Kaya naman ang "Si" ay madalas ginagamit sa mga pangalan ng tao dahil ito ang pinakamtaas na antas sa lahat ng mga nilalang na may buhay at ito yaong mga naguusap.

Ngunit ating pansinin na hindi lamang ito ginagamit sa pangalan ng tao, kundi pati sa panagalan ng mga anghel, tulad na si Mikael na archangel, pati pa nga sa panagalan ng diablo na si Lucifer at iba pang may buhay tulad ng pangalan ng hayop ( halimbawa si Puti, Si Brownie, etc.)

Sa paggamit ng 'Si sa ating mga pangugusap tulad ng mga nabanggit na halimbawa, ating naunawaan ang tinutukoy kung sino, kaya si ang gamit.

dahil kung bagay pa ito o hayop o lugar , bilang common noun ang tinutukoy ay "ano" ang ginagamit sa tanong at hindi "sino".

Dahil masmataas ang antas ng tao kaysa ibang mga bagay na ating madalas nakikita at ginagamitan ng "Si" lalo namang masmataas ang Dios sa lahat nang nabubuhay kaya "Si" na rin ang gamit sa Pilipinong linggwahe kung Pangalan ng Dios ang tinutukoy.

Ang paggamit ng mga Christiano ng Si sa pangalan na Jehovah or Yahweh, ay hindi nila iniisip na dahil may katangian ng tao ang mga pangalang ito, kundi dahil lamang ito sa gamit ng pangungusap, na ang tinutukoy ay masmataas pa sa mga tao, mga angel, sa mga espiritu, o sa mga hayop man kaya naman ang ginagamit na pantukoy ay "Si" na rin.

Karamihan sa ating mga balik-Islam ay mga dating christiano din, ngunit ngayon na lamang natin naunawaan nang naging Muslim tayo na ang mga katangian pala na ating pinaniniwalaang Dios noon ay merong bahid ng katangian ng tao o ng isang nilkha.

Pero dati hindi natin ito namalayan, habang naliligaw tayo noon, kaya "Si " ginagamit natin noon sa pangalan ng Dios, pero hindi natin iniisisp na dahil ito sa may bahid katangian ng tao o nilikha ang Dios.

ating tandaan din na sa Arabic language ay walang capital letters, tulad din ng sa hebrew, at aramaic. itong capital ay naimbento lamang sa english at maaari ay galing na rin sa latin, spanish kaya ay namana din ng Pilipino sapagkat yaon din ang mga linggwahe ng mga naunag sumakop sa ating bansa.


Ang Pangalang ALLAH ay Pangalan ng Tagapaglikha na hindi maihambing ang taas Niya sa Knaiyang mga nilikha, kaya sa pangungusap na pantukoy sa Pangalan Niya ay hindi masama o mali na gamitin din natin ang Si bilang pagtawag o pagtukoy sa Pangalan Niya.

ang ibang Pangalan ni ALLAH, tulad nga AL-Khaliq - Ang-Tagapaglikha, Ar-Rahman- Ang PinakaMahabagin, etc ay mga Pangalan na may kalakip na Katangian - o Siffat sa arabic,

kaya Al - o Ang ang tamang ginagamit na pantukoy , pero ang Pangalang ALLAH ay iba sa mga Pangalan na may siffat, dahil ito ay Personal Name Niya, yanong ALLAH.

kaya Si ALLAH or Ni ALLAH, at Sino ang ating Dios, Siya Si ALLAH, ang mastugmang gamitin.

naway patuloy tayong gabayan Ni Allah, ameen.
Assalamu-alaykum...

Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol para sa Allah lamang,

Meron lamang po akong bahagyang puna at kaunting karagdagan:
Mas mainam na huwag nating gamitin ang salitang "personal" kung ang tinutukoy ay ang kasarinlan ng pangalan ng Dakilang Tagapaglikha (hal. "ALLAH") sapagkat ang salitang "personal" ay pangkalahatang salita o general term na maaaring bigyan ng maraming kahulugan at ang salitang ugat na "person" ay naka-unlapi kaya't higit na malapit na kahulugan ay "pantao". Pwede nating sabihing ang pangalang Allah ay pansariling pangalan Niya at ito ay katangi-tangi.

Ang pantukoy na "ang" ay nagbibigay tanda sa isang salita, liban sa pangalan ng tao, bilang siyang pokus sa pangungusap. Ginagawa nitong "tiyak" o definite ang isang pangngalan (noun). Ito'y bahagi ng pananalita sa gramatikang Filipino at tinatawag na "pantukoy na tiyak."

Ang pantukoy na "si" ay nagbibigay tanda sa mga pangalan ng tao bilang siyang pokus sa pangungusap. Ito rin ay bahagi ng pananalita sa gramatikang Filipino at tinatawag na "panaong pantukoy."

Barakallahufeekum.
Paumanhin... tinaggal lamang po ang salitang unlapi sa lupon ng mga saltang ito:

...sapagkat ang salitang "personal" ay pangkalahatang salita o general term na maaaring bigyan ng maraming kahulugan at ang salitang ugat na "person" ay higit na malapit sa kahulugang "pantao".
Bismillah

Assalamualaikum


Hindi po katanggap-tanggap ang Ang Ng at Sa kasi grammatically incorrect - sobrang imahinasyon lang po na may halong shirk ang Si Ni Kay.

yung mga larawan sa itaas na kinuha mula sa isang pamphlet ay hindi po authority para sundin.


Sa wikang arabik Huwa ang ginagamit - pantao at panlalaki pero hindi ito nangangahulugan na tao o lalaki si Allah swt.

hinahaluan kasi ng aqeeda ang lugha (language) kaya nagkakaroon ng maling translation dahil sa pangamba na baka shirk ang dating ng Si Ni at Kay.


ito lang ang tanong ko sa starter ng discussion na ito:

Bakit ginamit ni Allah ang pronoun na Huwa para sa kanya? Hindi ba panlalaki ito at ginagamit din para sa tao?


sagutin lang po ang tanong na walang paligoy-ligoy para maintindihan natin ng malinaw.


Jazakallahu khair.
Salaam,
"Huwa" or "He" or "Siya" - Ang panghalip na Siya ay hindi katulad ng English at Arabik na merong gender. Ang ating panghalip na Siya ay neutral or no gender na gamit sa tao, at sa hindi tao. Halimbawa. Siya ang Diyos. Siya ay tao. Siya ay hayop. Masarap ang manggang ito, matamis siya. Ang Siya ay panghalip open-pronoun [maaaring He, She, It]. Ang person dito ay nauukol lamang sa pagkakilanlan. Tulad ng Sino, Ano, Alin etc, hindi ito nagbibigay ng paniniyak sa tinutukoy.

Ang pantukoy sa ating wika ay tumutukoy lamang sa tao o hindi tao. Kaya dalawa lamang ang pagpipilian. Si para sa tao o Ang para sa hindi tao.

Bago ihambing ang pangungusap sa ibang wika ay ihambing muna ito sa mas malapit at dialect ng kaparehas na katutubo.
Ang,Ng,sa, ba o Si,Ni,Kay???

Sa arabe ay walang SINIKAY.
Sa Ingles ay walang SINIKAY
...Sa filipino ay mayroong SINIKAY.
Tagalog; Si- pang-una sa ngalan ng TAO (Si Jewel)
Maguindanaon; Si ay pang-una sa ngalan ng TAO. (Si Jewel)
Tausog, Hi- pang-una sa ngalan ng TAO. (Hi Jewel)
Maranaw; Si- pang-una sa ngalan ng TAO. (Si Jewel)
Iranon; Si- pang-una sa ngalan ng TAO. (Si Jewel)
Bisaya; Si ay pang-una sa ngalan ng TAO. (Si Jewel)
Sa lahat ng dialect ng pilipino ay may pantukoy na Si at ito ay pang-una sa ngalan ng TAO..

(Arabe): "الله
Allah (Ingles)
Maguindanaon: Su Allah (Ang Allah) sa Tagalog
Tausog: In Allah (Ang Allah) sa tagalog
Iranon; Su Allah (Ang Allah) sa Tagalog
...Maranao: Su Allah (Ang Allah) sa Tagalog
Bisaya: Ang Allah (Ang Allah) Tagalog.
SINIKAY group: Si Allah? sa Tagalog (Si Allah?)
Bago niyo ikumpara ang inyong pangungusap sa ibang lahi at wika ang patungkol sa tamang pantukoy na gamitin para sa Allah ay ikumpara niyo muna ito sa wika ng mga kalahi niyo at katutubo, kung paano nila tinukoy ang Allah sa kanilang pang-unawa.. isa yan sa qaidah ng QIYAS o paghahambing..
Salam kapatid na Abukhalid

bakit di mo nalang sagutin ang tanong para maging malinaw ang lahat. Isipin mo maraming bagong Muslim dito na nagbabasa ng mga sagot natin, huwag mo naman silang pahirapan o lituhin.

Ang huwa sa arabik ay pronoun na panlalaki espcially sa tao, kaya translated ito ng "He" sa English na panlalaki din.

Tanong:

May shirk ba dyan sa translation na He kasi parang kinukumpara sa Lalaki si Allah ayun sa prinsipyo ninyo, samantalang hindi naman lalaki si Allah?


yan po sagutin ninyo ng malinaw para hindi parang patentero ang daloy ng usapan dito.


Jazakallahu khair.


WJABUKHALID said:
Salaam,
"Huwa" or "He" or "Siya" - Ang panghalip na Siya ay hindi katulad ng English at Arabik na merong gender. Ang ating panghalip na Siya ay neutral or no gender na gamit sa tao, at sa hindi tao. Halimbawa. Siya ang Diyos. Siya ay tao. Siya ay hayop. Masarap ang manggang ito, matamis siya. Ang Siya ay panghalip open-pronoun [maaaring He, She, It]. Ang person dito ay nauukol lamang sa pagkakilanlan. Tulad ng Sino, Ano, Alin etc, hindi ito nagbibigay ng paniniyak sa tinutukoy.

Ang pantukoy sa ating wika ay tumutukoy lamang sa tao o hindi tao. Kaya dalawa lamang ang pagpipilian. Si para sa tao o Ang para sa hindi tao.

Bago ihambing ang pangungusap sa ibang wika ay ihambing muna ito sa mas malapit at dialect ng kaparehas na katutubo.
Ang,Ng,sa, ba o Si,Ni,Kay???

Sa arabe ay walang SINIKAY.
Sa Ingles ay walang SINIKAY
...Sa filipino ay mayroong SINIKAY.
Tagalog; Si- pang-una sa ngalan ng TAO (Si Jewel)
Maguindanaon; Si ay pang-una sa ngalan ng TAO. (Si Jewel)
Tausog, Hi- pang-una sa ngalan ng TAO. (Hi Jewel)
Maranaw; Si- pang-una sa ngalan ng TAO. (Si Jewel)
Iranon; Si- pang-una sa ngalan ng TAO. (Si Jewel)
Bisaya; Si ay pang-una sa ngalan ng TAO. (Si Jewel)
Sa lahat ng dialect ng pilipino ay may pantukoy na Si at ito ay pang-una sa ngalan ng TAO..

(Arabe): "الله
Allah (Ingles)
Maguindanaon: Su Allah (Ang Allah) sa Tagalog
Tausog: In Allah (Ang Allah) sa tagalog
Iranon; Su Allah (Ang Allah) sa Tagalog
...Maranao: Su Allah (Ang Allah) sa Tagalog
Bisaya: Ang Allah (Ang Allah) Tagalog.
SINIKAY group: Si Allah? sa Tagalog (Si Allah?)
Bago niyo ikumpara ang inyong pangungusap sa ibang lahi at wika ang patungkol sa tamang pantukoy na gamitin para sa Allah ay ikumpara niyo muna ito sa wika ng mga kalahi niyo at katutubo, kung paano nila tinukoy ang Allah sa kanilang pang-unawa.. isa yan sa qaidah ng QIYAS o paghahambing..
wa alykum salam bro,

alhamdulillah

jazakallahu khayr, actually bro ang si ni at kay na pantukoy ay hindi ito exclussive sa tao, although na madalas sa pangalan ng tao ginagamit, ang dahilan lamang ay sapagkat ang mga tao ang naguusap at gumagamit ng lingguahe kaya naman sa kanila madalas ito ginagamit. pero ginagamit din sa pangalan ng ibang may buhay na gumagalaw tulad ng mga Anghel, Jinns, at sa mga hayop, halimbawa si Anghel Jibril, si Mikael, kay Israfil, ni Iblis, kay Efret, si Puti, kinain ni Brownie, atibpa.

pero kung ating naunawaan ang Tawheed ng mabuti, si Allah ay gumagamit din ng pronoun na pangtao at panlalaki tulad ng Huwa pero hindi nangangahulugan na lalaki si Allah, subahanahu wa ta 'ala.

kaya pagsinabi nating personal name ng Dakilang Tagapaglikha na Si Allah, hindi natin iniisip na tao Siya, kundi ating iniisip na Ito ang Pangalan na itinawag Niya sa Kaniyang Sarili na Pinakadakila sa lahat Niyang mga Pangalan- na kung tawagin sa arabic na Jalalah (Kadakilaan)- sapagkat may dalawang uri ang mga Pangalan Ni Allah , bro, ang pangalawang uri ay ang Jamalah (Kagandahan) tulad ng Al-Rahman, Al-Rahim, etc. kaya doon sa mga Pangalan Ni Allah na Jamalah doon lamang applicable itong definite article na "Al" in arabic na ang salin sa pilipino ay "Ang" naman or english "The".

na ang mga halimbawa ay Al-Rahman - Ang Pinaka-Mahabagin - The Most-Gracious, Al-Rahim - Ang Pinaka-Maawain- The Most-Merciful, Al-Khaliq - Ang Tagapaglikha - The Creator, etc

kapag hindi alam ng isang Muslim na may dalawang uri pala ang Pangalan Ni Allah, diyan siya malilito kung alin ba ang tamang gamiting pantukoy. kaya ang Pangalang Allah (na Jalalah)ay iba Ito sa mga Panagalang Jamalah, tulad ng mga halimbawang ating nabanggit, kaya ang mga pantukoy na mas angkop na gamitin para kay Allah ay ang mga "Si" Ni, Kay" sapagkat Ang Pinaka-Dakilang Pangalan na NIya ang ating tinutukoy.

itong mga pantukoy at mga bahagi ng lingguahe o lugha ay para lamang ito sa communications natin, at wala itong aqeedah or creed, kaya wag natin sanang haluan ng aqeedah ang lugha , dahil kapag hinaluan ng aqeedah ay dito nagkaroon ng maling pang-unawa at pinag-isipan tuloy ang ibang gumagamit ng mas- tamang mga pantukoy na may bahid daw ng shirk, at naging dahilan ng descrimination , samantalang hindi naman nagiisip ng shirk ang mga gumagamit ng si ni at kay, dahil

ang 4 - rulings ng Tawheed al-asma was siffat (na dito ang mga Pangalan Ni Allah pinag-aaralan) ay, 1. bila tahref - hindi babaguhin ang kahulugan, 2. bila ta'atel- hindi pawalang saysay o pawalang kabuluhan ang kahulugan, 3. bila takyef- hindi pagdududahan kung paano ito, wa 4. bila tamthel- at hindi isasalarawan o bibigyan ng kahalintulad.

kung ating alam at naunawaan ang mga ito ay hindi tayo malilito sa paggamit ng mga pantukoy, at lalo nang hindi natin hahaluan ng aqeedah ang lugha o linguahe.iba ang aqeedah at dito ang pundasyon ng isang Muslim sa kaniyang pinaniniwalaan at ginagawa.

sa panahon ng Propeta, sas, ay nagtatalo din ang mga sahabah, pero hindi yon naging dahilan ng pagkakawatak-watak nila o pagdescriminate ng ibang mga sahabah na hindi katulad ng opinion o pang-unawa nila.

naalala mo yng pangyayari na inutasan ng Propeta,sas,ang ilang mga sahabah na pumunta sa isnag lugar at sinabi na doon na kayo magsallah ng asr. habang sa daan sila ay dumating na ang oras ng asr, at ang ibang sahabah ay nagsabi na magsallah na tayo, dahil asr na. sabi naman ng iba hndi, sabi ng Propeta,sas, doon na tayo magsallah ng asr pagdating. sagot ng nauna na lilipas na ang oras ng asr pagdoon pa, kaya ang ginawa nila ay nagsallah na sila ng asr. at ang ibang grupo naman ay pagdating na doon nagsallah. ngayon pagdating nila sa Propeta,sas, ay tinanong nila ito kung alin ang tama, sinagot sila ng Propeta,sas, na parehong tama.

iba ang pinag-usapan dito at hindi tulad ng ating pinagusapan na mga pantukoy, ngunit ang point is, hindi naging dahilan ng descrimination sa bawat grupo nila ang pagkakaiba nila ng opinion at application ng sinabi ng Propeta,sas, na tulad niyan, ay hindi nagtanim ng sama ng loob at initsa-pwera ng mga unag nagsallah ang hindi sumabay sa kanila magsallah agad ng asr, kundi united pa rin sila kahit hindi magkatulad ang pang-unawa at application ng ibadah, kahit pagkatapos na nalaman pa nilang pareho pala silang tama-

kita mo ibadah pa yon, eh paano pa kung lugha lamang, na hindi ibadah , na hindi pa nga arabic, ibig sabihin madali ang adjustments natin dpat dhil hindi ang original na lugha ng Qur'an ang pinag-usapan kundi salin lamang, at itong arabic ay walang 100% na tugmang translation sa kahit alin mang linguahe sa boong mundo.

naway nakapagdagdag tayo ng linaw sa ating mga kapatid na mga Muslim, at naway pagkaisahin pa rin tayo sa Salita ni Allah , Al-Qur'an, at sa Sunnah ng Kaniyang Propeta,sas, ameen

jazakumullahu khayranAhmadeen said:
Assalamu-alaykum...

Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol para sa Allah lamang,

Meron lamang po akong bahagyang puna at kaunting karagdagan:
Mas mainam na huwag nating gamitin ang salitang "personal" kung ang tinutukoy ay ang kasarinlan ng pangalan ng Dakilang Tagapaglikha (hal. "ALLAH") sapagkat ang salitang "personal" ay pangkalahatang salita o general term na maaaring bigyan ng maraming kahulugan at ang salitang ugat na "person" ay naka-unlapi kaya't higit na malapit na kahulugan ay "pantao". Pwede nating sabihing ang pangalang Allah ay pansariling pangalan Niya at ito ay katangi-tangi.

Ang pantukoy na "ang" ay nagbibigay tanda sa isang salita, liban sa pangalan ng tao, bilang siyang pokus sa pangungusap. Ginagawa nitong "tiyak" o definite ang isang pangngalan (noun). Ito'y bahagi ng pananalita sa gramatikang Filipino at tinatawag na "pantukoy na tiyak."

Ang pantukoy na "si" ay nagbibigay tanda sa mga pangalan ng tao bilang siyang pokus sa pangungusap. Ito rin ay bahagi ng pananalita sa gramatikang Filipino at tinatawag na "panaong pantukoy."

Barakallahufeekum.
Ang Huwa at He at Siya ay hindi nagbibigay ng pagtatambal [dahil ginagamit ang mga ito sa kahit hindi tao] ngunit ang SiNiKay na pantukoy para sa tao ay humahantong sa masamang kaisipan na ang diyos ay nagkatawang tao.

Ang paganong panitikan ay siyang panitikang pinag-ugatan ng SiNiKay. Sapagkat sa mga paganong panatikan marami ang naging diyos at diyosa. Si Venus ay diyos ng kagandahan, si Diana ay diyosa ng karunungan. Ang ibang mga planeta ay nagging mga diyos Si Jupiter, si Mecury si Neptuno.

Dahil sa paganong panitikan, nagkatawang tao ang mmga kinilalang diyos, si Hesus, si Buddha, si krisna at iba pa. Dahil sa paganong panitikan, ang diyos ay nagging tatlo, diyos ama, diyos anak at diyos espiritu santo. At ganyan din sa hinduismo, tatlong diyos, Si Visnu. Brahma at Shiva.

Dahil sa paganong panatikan. Nagkaroon tayo ng alamat ng bundok sa katuhan nina maria Makiling, Maria Sinukuan at Maria Capra.

Dahil sa paganong panatikan ang kasaysayan ni eba at adan ay naging si Malakas at si Maganda.

Dahil sa paganong panitikan, naging anak ng diyos si Mitra, si hesus, Si ezra.

Dahil sa paganong panitikan, naging drakula si Satanas, nagkaroon ng Lucifer bilang diyosa ng kadiliman.
WhiteJewel said:
Salam kapatid na Abukhalid

bakit di mo nalang sagutin ang tanong para maging malinaw ang lahat. Isipin mo maraming bagong Muslim dito na nagbabasa ng mga sagot natin, huwag mo naman silang pahirapan o lituhin.

Ang huwa sa arabik ay pronoun na panlalaki espcially sa tao, kaya translated ito ng "He" sa English na panlalaki din.

Tanong:

May shirk ba dyan sa translation na He kasi parang kinukumpara sa Lalaki si Allah ayun sa prinsipyo ninyo, samantalang hindi naman lalaki si Allah?


yan po sagutin ninyo ng malinaw para hindi parang patentero ang daloy ng usapan dito.


Jazakallahu khair.


WJABUKHALID said:
Salaam,
"Huwa" or "He" or "Siya" - Ang panghalip na Siya ay hindi katulad ng English at Arabik na merong gender. Ang ating panghalip na Siya ay neutral or no gender na gamit sa tao, at sa hindi tao. Halimbawa. Siya ang Diyos. Siya ay tao. Siya ay hayop. Masarap ang manggang ito, matamis siya. Ang Siya ay panghalip open-pronoun [maaaring He, She, It]. Ang person dito ay nauukol lamang sa pagkakilanlan. Tulad ng Sino, Ano, Alin etc, hindi ito nagbibigay ng paniniyak sa tinutukoy.

Ang pantukoy sa ating wika ay tumutukoy lamang sa tao o hindi tao. Kaya dalawa lamang ang pagpipilian. Si para sa tao o Ang para sa hindi tao.

Bago ihambing ang pangungusap sa ibang wika ay ihambing muna ito sa mas malapit at dialect ng kaparehas na katutubo.
Ang,Ng,sa, ba o Si,Ni,Kay???

Sa arabe ay walang SINIKAY.
Sa Ingles ay walang SINIKAY
...Sa filipino ay mayroong SINIKAY.
Tagalog; Si- pang-una sa ngalan ng TAO (Si Jewel)
Maguindanaon; Si ay pang-una sa ngalan ng TAO. (Si Jewel)
Tausog, Hi- pang-una sa ngalan ng TAO. (Hi Jewel)
Maranaw; Si- pang-una sa ngalan ng TAO. (Si Jewel)
Iranon; Si- pang-una sa ngalan ng TAO. (Si Jewel)
Bisaya; Si ay pang-una sa ngalan ng TAO. (Si Jewel)
Sa lahat ng dialect ng pilipino ay may pantukoy na Si at ito ay pang-una sa ngalan ng TAO..

(Arabe): "الله
Allah (Ingles)
Maguindanaon: Su Allah (Ang Allah) sa Tagalog
Tausog: In Allah (Ang Allah) sa tagalog
Iranon; Su Allah (Ang Allah) sa Tagalog
...Maranao: Su Allah (Ang Allah) sa Tagalog
Bisaya: Ang Allah (Ang Allah) Tagalog.
SINIKAY group: Si Allah? sa Tagalog (Si Allah?)
Bago niyo ikumpara ang inyong pangungusap sa ibang lahi at wika ang patungkol sa tamang pantukoy na gamitin para sa Allah ay ikumpara niyo muna ito sa wika ng mga kalahi niyo at katutubo, kung paano nila tinukoy ang Allah sa kanilang pang-unawa.. isa yan sa qaidah ng QIYAS o paghahambing..
papano ang mga ito kung ganon?


Ang Allah

Ang demonyo

Ang rebulto

Ang aso

Ang baboy


Papano na yan??


Halata na haka-haka lang talaga ang mga basihan ninyo. Hinahaluan mo ng aqeedah ang lugha. no offense.
assalamu alaykum mga kapatid,

alhamdulillah

at kung gawin nating basihan ang paganong panitikan upang hindi gamitin, paano na yng paganong arabic language na huwa din ang ginagamit na pantukoy sa mga diosdiosan nila? bakit hindi naman binago ang linguahe nila, at si Allah mismo ay gumamit dn ng mga pronoun ng mga paganong arabo?

bakit hindi binago ang lugha o linguahe, ay spagkat wala sa linguahe ang problema kundi sa aqeedah nila na nahaluan ng shirk, kaya ito lamang ang itinuwid kaya mayrooong tawheed upang magtuwid at gawing malinaw ang shirk sa mga paniniwala at gawaing pagsamba at sa mga Pangalan at Katangian ni Allah.

isa pang halimbawa sa lugha ay ang mga paganong arabo mayroon silang 365 na mga diosdiosan na rebolto sa palibot ng ka'bah at lahat ito ay kinikilala nila at pinaniniwalaan, kaya pagtinawag nila ito ay sa plural na hom-sila or they, na katumbas ng nahnu - tayo or we kung first person naman, pero si Allah ay gumamit din ng plural pronoun sa Kaniyang sarili ng mraming ayah sa Qur'an (" wa laqad baathna fi kulli ummatir rasulani a'budoo Allah wajtanibuut taghuut"- and verily, We have sent among every Ummah a Messenger (proclaiming): "Worship Allah" "and avoid taghut" (false god) ) suratun Nahl 36
ngunit wala itong shirk dahil malinaw na si Allah ay Tanging Nagiisa - Allahu Ahad. sa mga pilipinong mangmangsa tawheed ay iisipin niyang may shirk din itong mga muslim dahil we din ang gamit sa Qur'an na patungkol kay Allah, diba, pero hindi ganon ang pang-unawa ng may alam sa tawheed.
kung ating maunawaan ang tawheed ng mabuti, ay hindi dapat papasukan ng shirk ang paggamit ng linguahe, dahil wala sa linguahe ang shirk kundi sa kung paano ba ang ating mga paniniwala kay Allah sa tatlong aspeto ng Tawheed, dooon lamang magkakaroon ng shirk:1. shirkur Rubbubiyah, 2. shirkul Uluhiyah aw Ibadah 3. shirkul Asma was Siffat

kaya kung ang isang tao ay may pagiisip ng shirk, kahit "ang ng sa "or "si ni kay" man ang gamitin niya ay shirk pa rin yon, ngunit kung malinaw na hindi nagshirk ang isang muslim, kahit gamamit man siya ng ang, ng sa or si ni kay ay wala pa rin siyang shirk. halimbawa lamang nito ang mga kristiyano na ang tawag nila sa Dios ay Ang Ama o kaya Ang Banal na Espiritu- "ang" din yon pero shirk yon, bakit? dahil hindi tinawag ni Allah ang sarili Niyang Ama, ni hindi Siya tinawag ng Propeta,sas, na Ama.

doon lamang papasok ang shirk kapag nilabag mo ang Tawheed. at ito ang madalas na dahilan upang mahulog ang isang tao sa shirk:

1. kamangmangan sa Tawheed
2. Pagsunod sa huwaran o tagapagturong mangmang
3. Pagsunod sa sariling kagustuhan

at ito ang mga pinagmulan ng shirk tungkol sa Pangalan at Katangian ni Allah, subhanahu wa ta ala:

1. Pagtanggi sa isa man sa mga Pangalan ni Allah
2. Ihalintulad ang mga Katangian ni Allah sa mga nilikha
3. Pangalanan si Allah ng hindi Niya itinawag at inangking Pangalan at Katangian
4. Gamitin ang Pangalan Niya sa mga dios-diosan o sa alinmang nilikha

kaya tama lamang na wag nating ihalo ang aqeedah sa lugha dahil ang lugha ay daanan lamang ito ng communication upang tayo ay magkakaunawaan at iba naman ang aqeedah na pinakapundasyon nating mga Muslim, at dito ay malinaw dpat tayo.

naway gabayan tayo ni Allah upang maunawaan ang mga ito at hindi maging dahilan upang pag-isipan natin ng masama ang ibang mga kapatid ng shirk kahit ito ay wala sa isip, ni sa paniniwala nila, ni sa gawain nila.

pagkaisahin nawa tayo ni Allah , ameen at wag nawa tayong gumawa ng mga grupo-grupo upang magkawatak-watak ang ummah ng Propeta,sas, kundi pagkaisahin natin ang mga Muslim ayon sa tamang aqeedah ng Qur'an at Sunnah

jazakumullahu khayran
Natumbok mo kapatid na Ibrahim, Allahu akbar!!!

Yung paliwanag na ibinibigay ng mga gumagamit ng ANG NG at SA ay pwede rin gamitin laban sa kanila.

Sana di nalang nila ipagkakalandakan na tama ang ANG NG at SA at mali ang SI NI at KAY dahil bukod sa mali yung translation nila, malabo pa ang paliwanag nila kung bakit kelangan ANG NG at SA lang ang gagamitinibrahim said:
assalamu alaykum mga kapatid,

alhamdulillah

at kung gawin nating basihan ang paganong panitikan upang hindi gamitin, paano na yng paganong arabic language na huwa din ang ginagamit na pantukoy sa mga diosdiosan nila? bakit hindi naman binago ang linguahe nila, at si Allah mismo ay gumamit dn ng mga pronoun ng mga paganong arabo?

bakit hindi binago ang lugha o linguahe, ay spagkat wala sa linguahe ang problema kundi sa aqeedah nila na nahaluan ng shirk, kaya ito lamang ang itinuwid kaya mayrooong tawheed upang magtuwid at gawing malinaw ang shirk sa mga paniniwala at gawaing pagsamba at sa mga Pangalan at Katangian ni Allah.

isa pang halimbawa sa lugha ay ang mga paganong arabo mayroon silang 365 na mga diosdiosan na rebolto sa palibot ng ka'bah at lahat ito ay kinikilala nila at pinaniniwalaan, kaya pagtinawag nila ito ay sa plural na hom-sila or they, na katumbas ng nahnu - tayo or we kung first person naman, pero si Allah ay gumamit din ng plural pronoun sa Kaniyang sarili ng mraming ayah sa Qur'an (" wa laqad baathna fi kulli ummatir rasulani a'budoo Allah wajtanibuut taghuut"- and verily, We have sent among every Ummah a Messenger (proclaiming): "Worship Allah" "and avoid taghut" (false god) ) suratun Nahl 36
ngunit wala itong shirk dahil malinaw na si Allah ay Tanging Nagiisa - Allahu Ahad. sa mga pilipinong mangmangsa tawheed ay iisipin niyang may shirk din itong mga muslim dahil we din ang gamit sa Qur'an na patungkol kay Allah, diba, pero hindi ganon ang pang-unawa ng may alam sa tawheed.
kung ating maunawaan ang tawheed ng mabuti, ay hindi dapat papasukan ng shirk ang paggamit ng linguahe, dahil wala sa linguahe ang shirk kundi sa kung paano ba ang ating mga paniniwala kay Allah sa tatlong aspeto ng Tawheed, dooon lamang magkakaroon ng shirk:1. shirkur Rubbubiyah, 2. shirkul Uluhiyah aw Ibadah 3. shirkul Asma was Siffat

kaya kung ang isang tao ay may pagiisip ng shirk, kahit "ang ng sa "or "si ni kay" man ang gamitin niya ay shirk pa rin yon, ngunit kung malinaw na hindi nagshirk ang isang muslim, kahit gamamit man siya ng ang, ng sa or si ni kay ay wala pa rin siyang shirk. halimbawa lamang nito ang mga kristiyano na ang tawag nila sa Dios ay Ang Ama o kaya Ang Banal na Espiritu- "ang" din yon pero shirk yon, bakit? dahil hindi tinawag ni Allah ang sarili Niyang Ama, ni hindi Siya tinawag ng Propeta,sas, na Ama.

doon lamang papasok ang shirk kapag nilabag mo ang Tawheed. at ito ang madalas na dahilan upang mahulog ang isang tao sa shirk:

1. kamangmangan sa Tawheed
2. Pagsunod sa huwaran o tagapagturong mangmang
3. Pagsunod sa sariling kagustuhan

at ito ang mga pinagmulan ng shirk tungkol sa Pangalan at Katangian ni Allah, subhanahu wa ta ala:

1. Pagtanggi sa isa man sa mga Pangalan ni Allah
2. Ihalintulad ang mga Katangian ni Allah sa mga nilikha
3. Pangalanan si Allah ng hindi Niya itinawag at inangking Pangalan at Katangian
4. Gamitin ang Pangalan Niya sa mga dios-diosan o sa alinmang nilikha

kaya tama lamang na wag nating ihalo ang aqeedah sa lugha dahil ang lugha ay daanan lamang ito ng communication upang tayo ay magkakaunawaan at iba naman ang aqeedah na pinakapundasyon nating mga Muslim, at dito ay malinaw dpat tayo.

naway gabayan tayo ni Allah upang maunawaan ang mga ito at hindi maging dahilan upang pag-isipan natin ng masama ang ibang mga kapatid ng shirk kahit ito ay wala sa isip, ni sa paniniwala nila, ni sa gawain nila.

pagkaisahin nawa tayo ni Allah , ameen at wag nawa tayong gumawa ng mga grupo-grupo upang magkawatak-watak ang ummah ng Propeta,sas, kundi pagkaisahin natin ang mga Muslim ayon sa tamang aqeedah ng Qur'an at Sunnah

jazakumullahu khayran
Subhanallah,
Reminder po...
Ang topic ay "Balarila"
Hindi Arabic...
Hindi English...
Anong susunod sa Chinese.. sa Hapon...
At Please post ng mga proof at logic at hayaan ang mga sumusubaybay ang mag decide...

Ginamit ng AngNgSa ang bagay dahil yan ay nasa Qurán. Mamili ka lamang sa 3 pangngalan [nouns]. Sa kategoryang tao, lugar o bagay. Ang Allah ay wala sa kategoryang tao, at wala siya sa kategoryang lugar, samakatiwd batay sa Surah 6:19 Siya ay bagay. Tulad ng paliwaanag natin, Siya ay bagay na walang makataong kahulugan, walang makataong paglalarawan, walang makataong paghahambing. At Siya ay higit pa sa anumang bagay na maaaring iakibat ng sinumang pinakamatalinong nilalang. Hindi Siya bagay na katulad n gating nalalaman, Hindi Siya bagay na katulad ng anumang nabubuo sa ating isipan. Siya ay lagpas pa roon, higit pa Siya roon, Siya ay bagay na hindi maaaring abuting ng ating kalaaman. Samakatuwid, Siya ay bagay na walang kapantay at Tanging Siya lamang ang nakakaalam at Siya lamang ang tanging makapagbiibgay ng ganap na paglalarawan.
Ang wika ang siyang ugnayang nagbubuklod sa damdamin at isip ng tao. Ang wika ang tagapagsalita ng Aqeedah.


ibrahim said:
assalamu alaykum mga kapatid,

alhamdulillah

at kung gawin nating basihan ang paganong panitikan upang hindi gamitin, paano na yng paganong arabic language na huwa din ang ginagamit na pantukoy sa mga diosdiosan nila? bakit hindi naman binago ang linguahe nila, at si Allah mismo ay gumamit dn ng mga pronoun ng mga paganong arabo?

bakit hindi binago ang lugha o linguahe, ay spagkat wala sa linguahe ang problema kundi sa aqeedah nila na nahaluan ng shirk, kaya ito lamang ang itinuwid kaya mayrooong tawheed upang magtuwid at gawing malinaw ang shirk sa mga paniniwala at gawaing pagsamba at sa mga Pangalan at Katangian ni Allah.

isa pang halimbawa sa lugha ay ang mga paganong arabo mayroon silang 365 na mga diosdiosan na rebolto sa palibot ng ka'bah at lahat ito ay kinikilala nila at pinaniniwalaan, kaya pagtinawag nila ito ay sa plural na hom-sila or they, na katumbas ng nahnu - tayo or we kung first person naman, pero si Allah ay gumamit din ng plural pronoun sa Kaniyang sarili ng mraming ayah sa Qur'an (" wa laqad baathna fi kulli ummatir rasulani a'budoo Allah wajtanibuut taghuut"- and verily, We have sent among every Ummah a Messenger (proclaiming): "Worship Allah" "and avoid taghut" (false god) ) suratun Nahl 36
ngunit wala itong shirk dahil malinaw na si Allah ay Tanging Nagiisa - Allahu Ahad. sa mga pilipinong mangmangsa tawheed ay iisipin niyang may shirk din itong mga muslim dahil we din ang gamit sa Qur'an na patungkol kay Allah, diba, pero hindi ganon ang pang-unawa ng may alam sa tawheed.
kung ating maunawaan ang tawheed ng mabuti, ay hindi dapat papasukan ng shirk ang paggamit ng linguahe, dahil wala sa linguahe ang shirk kundi sa kung paano ba ang ating mga paniniwala kay Allah sa tatlong aspeto ng Tawheed, dooon lamang magkakaroon ng shirk:1. shirkur Rubbubiyah, 2. shirkul Uluhiyah aw Ibadah 3. shirkul Asma was Siffat

kaya kung ang isang tao ay may pagiisip ng shirk, kahit "ang ng sa "or "si ni kay" man ang gamitin niya ay shirk pa rin yon, ngunit kung malinaw na hindi nagshirk ang isang muslim, kahit gamamit man siya ng ang, ng sa or si ni kay ay wala pa rin siyang shirk. halimbawa lamang nito ang mga kristiyano na ang tawag nila sa Dios ay Ang Ama o kaya Ang Banal na Espiritu- "ang" din yon pero shirk yon, bakit? dahil hindi tinawag ni Allah ang sarili Niyang Ama, ni hindi Siya tinawag ng Propeta,sas, na Ama.

doon lamang papasok ang shirk kapag nilabag mo ang Tawheed. at ito ang madalas na dahilan upang mahulog ang isang tao sa shirk:

1. kamangmangan sa Tawheed
2. Pagsunod sa huwaran o tagapagturong mangmang
3. Pagsunod sa sariling kagustuhan

at ito ang mga pinagmulan ng shirk tungkol sa Pangalan at Katangian ni Allah, subhanahu wa ta ala:

1. Pagtanggi sa isa man sa mga Pangalan ni Allah
2. Ihalintulad ang mga Katangian ni Allah sa mga nilikha
3. Pangalanan si Allah ng hindi Niya itinawag at inangking Pangalan at Katangian
4. Gamitin ang Pangalan Niya sa mga dios-diosan o sa alinmang nilikha

kaya tama lamang na wag nating ihalo ang aqeedah sa lugha dahil ang lugha ay daanan lamang ito ng communication upang tayo ay magkakaunawaan at iba naman ang aqeedah na pinakapundasyon nating mga Muslim, at dito ay malinaw dpat tayo.

naway gabayan tayo ni Allah upang maunawaan ang mga ito at hindi maging dahilan upang pag-isipan natin ng masama ang ibang mga kapatid ng shirk kahit ito ay wala sa isip, ni sa paniniwala nila, ni sa gawain nila.

pagkaisahin nawa tayo ni Allah , ameen at wag nawa tayong gumawa ng mga grupo-grupo upang magkawatak-watak ang ummah ng Propeta,sas, kundi pagkaisahin natin ang mga Muslim ayon sa tamang aqeedah ng Qur'an at Sunnah

jazakumullahu khayran

Reply to Discussion

RSS

Join us in Seeking knowledge!

TUITION FREE

Come Join us in seeking knowledge for the SAKE of Allah ta'ala Alone.

Abu Hurayrah relates that the Prophet(peace be upon him) said, "For him who embarks on the path of seeking knowledge, Allah will ease for him the way to paradise." (Related by Muslim)

 

Why did we embrace ISLAM? (Bakit ko niyakap ang Islam)

1. Omar Penalber
2. Sister Aminah from US
3. Brother Jameel Lumanog
4. Arvin Ahmed Cayabyab
5. Priest and preachers enter Islam by Yusuf Estes
6. Dr. Dirks is a former minister (deacon) of the United Methodist Church. He holds a Master's degree in Divinity from Harvard University and a Doctorate in Psychology from the University of Denver.

7.Reverend Armando Barcelon

© 2014   Created by Reverts to Islam.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service