kasi may mga tao na nirereject nila ang relihiyon samantalang hindi nmn nila alam ang kahulugan nito
kaya po gusto ko malaman kung ano ang ibig sabihin ng reliyon paki sagot nmn ^_^

Views: 622

Reply to This

Replies to This Discussion

Kapayapaan saiyo kapatid,
at hindi lang kapatid ang ibig sabihin ng relihiyon sabay ko na rin idagdag kung "Ano ang Tanda ng Matuwid na Reliyihon"
maganda ang iyong katanongan kapatid marami sa atin ang sumusunod sa kanilang pananampalataya na hindi alam ang simpling kahulugan ng relihiyon - ito ay sa abot ng aking makaka na ang kahulugan nito:

“ano ang tanda ng matuwid na relihiyon?”

Aalamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng salitang relihiyon?. Ito po ay galing sa saliting grego o greek na reli- gare. Ang kahulugan po ng reli ay to bring back. at ang gare naman po ay GOD. Ang kabuuan po nito ay “to bring back your self to God”.kaya Ano man ang pamamaraan ng tao sa kanyang pagsusumikap na mapalapit siya sa Diyos, ang tawag po doon ay “RELIHIYON”kaya napaka halaga po ng Relihiyon sa buhay ng tao. at ito po ang isa sa pinakabatayan ng kaligtasan ng kaluluwa ng tao.

Magbibigay po ako ng mga ilan lamang ng mga tanda na magiging gabay at batayan sa paghahanap natin ng matuwid na relihiyon.ako po ay lalagay sa gitna, hindi ako tatayo bilang nasa loob ng pananampalatayang Islam. Ako ay lalabas muna pansamantala sa pananampalatayang Islam upang sa ganon ay maging objektiba ako sa aking pagpapahayag na ano ba ang tanda “sign” ng matuwid na relihiyon. Na kung saan ay may matibay na saligan, saan pong saligan? Sa tinatawag nating mga test: A)Practikal-kailangan nakalusot sa practical yan-na kailangan ay maiaaply sa buhay ng tao.B)Logical, dapat logic.kapag sinabing logic ay nauunawaan ng isipan ng tao. C)at ang pangatlo ay kung ito ba ay tunay na may pinagbabatayang ebidensya.Iyan po ang tatlong ika ngay gagamitin nating “acid test” sa paghahanap natin ng relihiyon o sa paghahanap natin ng tanda na mayroong matuwid na pananampalataya o relihiyon.

Marami po akong inihanda na mga tanda na kapag ginamit nyo po ito bilang Compass sa paghahanap nyo ng matuwid na relihiyon ay maaaring magabayan kayo sa tunay na relihiyon, na tunay na ibinaba ng Diyos at itinuro sa mga propeta.

Una, Unang tanda dapat ang nagbigay nito o sign ay walang iba kundi ang Diyos at ito ay abot ng isipan ng tao.Ano ang unang tanda na kailangan Makita nyo sa isang relihiyon bago mo masabi na ito ay maaaring nasa kanila na ang tama o matuwid na relihiyon?.

UNANG TANDA:

Na kapag ang relihiyon ay nagtuturo na mayroon lamang Iisang diyos. Yan ang una. Uulitin po natin, unang tanda ng matuwid na reihiyon na kapag ang relihiyon nila o ang kanilang mga mangangaral o pinaka dotrina nila pinaka sentrong aral ito ay nagtuturo na mayroon lamang nag iisang diyos at wala nang iba pa, kapag nasumpungan nyo ito sa isang relihiyon, maaaring nalalapit na sila sa katotohanan,hindi pa ganap na katotohanan ngunit malapit nasa kanila ang tanda ng matuwid na relihiyon. Iisa lang ang diyos at tunay naman logical tunay na di maaaring dalawa ang manager sa kalangitan hindi pwede.Dahil kapag dalawa ang manager kahit sa kumpanya ay magulo kung ikaw ay kanilang empleyado at inutusan ka ng isang manager sabi nya ganito at kokontra ung isang manager, hindi mo na alam kung sino ang susundin mo lalo na sa kalangitan,hindi pwede.Malaking gulo yan.

So unang tanda Iisa lang ang diyos na kung saan sinabi mismo sa mga ebidensya na aklat dapat may patunay, kapag nagsasalita tayo dapat may patunay. Syempre patunay una ung pinaniniwalaan ng mga kapatid nating mga muslim-dahil lumabas muna ako sa pagiging muslim bilang objektiba ako sa aking pagtuturo at pagpapahayag ng katotohanan sa inyo.

Sabi ng banal na Quran nila:Ganito ang sabi ng banal na Quran nila na kanilang pinaniniwalaan na ebidensya ng mga muslim na hanggang ngayon na sabi nila na sa loob ng 1430 taon ay hindi napalitan.at ang sabi ng mga muslim na ang Quran daw nila na ebidensya mula ng ipahayag kay propeta mohammad na ito ay naglalaman ng 114 chapters, 6,236 verses at nananatiling 114 chapters, 6,236 verses na kahit isang tuldok o kudlit ay hindi nabawasan, so meron silang matibay na saligan na nananatili.yan ang sabi ng mga muslim, well totoo naman meron silang ebidensya na hindi nabago.So ano ang sabi ng kanilang pinaniniwalaang Quran, ayon sa kanila sabi daw ng Allah-

Quran 3:2-Allah - there is no deity except Him, the Ever-Living, the Sustainer of existence.

Quran 112:1Say"He is Allâh, (the) One.

Quran 51:56 And I (Allâh) created not the jinn and mankind except that they should worship Me (Alone).

At aking nilikha ang Engkanto at sangkatauhan maliban na akoy sambahin nila na nag iisa.

Quran 2:21 -Yaa ayyuhan-naasu’ budoo Rabbakumul ladhee khalaqakum walladheena min qabliqum la ‘allakum tattaqoon.

O mankind! Worship your Lord (Allâh), Who created you and those who were before you so that you may become Al-Muttaqûn (the pious. See V.2:2).

O kayong sangkatauhan sambahin n’yo ang inyong panginoon “ALLAH” na nag iisang diyos na lumikha sa inyo at sa mga nauna sa inyo na sumamba sa akin upang kayo’y magtagumpay.

So ang kanilang Quran ay nagpapahiwatig na meron lamang tunay na nag iisang diyos.Yan ang unang tanda.Well nakalusot dyan ang mga Muslim, meron silang pinaniniwalaan na iisang diyos at tunay na iisa.Ngayon, Syempre ang sasabihin ng ating mga kaibigan at mga kakristiyanuhan ang sasabihin nila ay sa inyo lang yan eh.Paano naman kaming mga kristiyano?.Ano ba ang sinasabi ng kanilang aklat?Eto ang sinasabi ng kanilang aklat-buklatin nyo sa may dalang bibliya, ganito ang pagkakasabi ng aklat ninyo sa

Isaiah 45:18 Sapagka't ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, na siyang Dios na nag-anyo sa lupa at gumawa niyaon, na kaniyang itinatag, at hindi niya nilikha na sira, na kaniyang inanyuan upang tahanan: ako ang Panginoon; at wala nang iba.


So maging ang bibliya pala nila ay nagpapahiwatig din na iisa lang talaga ang diyos.Ganun din na sinabi pa na bilang diin sa ibang talata ng aklat nila ganito po ang pagkakasabi patunay na talagang iisa lang din ang diyos nila sa-----

Isaiah 46:9 Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una: sapagka't ako'y Dios, at walang iba liban sa akin; ako'y Dios, at walang gaya ko;

Yan. So maging pala ang bibiliya nila ay nagpapahiwatig na ang mga kakristiyanuhan pala ay may isang diyos din, ngunit nagugulat lamang ako sa ibang mangangaral-bakit pagtinanong ko sila sasabihin nila isa lang ang diyos pero banding huli tatlo (3) ang sinasabi nila sa akin.sabi nila ay isa lang ang diyos pero banding huli sasabihin tatlo.eh hindi naman sinabi ng diyos akoy 3 naging isa (1),lalong hindi sinabi ng diyos akoy isa nagging tatlo.kung sinabi ng diyos yan pwede either 3 o 1 paniwalaan mo pareho.pero ang sabi ng kanilang bibliya isa lang ang diyos.So nagtutugma pala ung 2 aklat eh –Ang Quran na pinaniniwalaan ng mga kapatid nating muslim at ang bibliya na pinaniniwalaan ng mga kapatid nating kristiyano.O bakit kailangan pang magtalo wala naming dapat pagtalunan? Naiiba lamang ito sa gawa-gawa siguro ng ibang mangangaral O imbento ng mga mangangaral. Yan ang unang tanda.

PANGALAWANG TANDA:

Dapat po ang relihiyon na kung saan nagmamay ari ng ng tanda ng matuwid na relihiyon na Ang kanilang doktrina o aral ay nagtuturo na meron lamang iisang panginoon.Iisang Rabbil Alamin.Iisa lamang ang panginoon na ang ibig sabihin nito na ang salitang Rabb o panginoon o lord ay iniuukol lamang nila sa iisang diyos na tagapaglikha.na ang salitang panginoon ay iisa lamang ang dapat pag ukulan nito.pero pag sa iba nila inukol ito, ibig sabihin wala sa kanila ang tanda ng matuwin na relihiyon.Ano ang ibig kong sabihin? na ang salitang panginoon ay exclusibo lamang at dapat address patungkol lamang s nag iisang diyos na siya lamang ang nagmamay-ari ng salitang panginoon at wala ng ibang paggagamitan pa.Dahil sa Banal na Quran ay malinaw na iisa lamang ang Panginoon na siyang may likha ng langit at lupa, na ang salitang panginoon ay hindi pwedeng iukol sa tao o kanino man o sa propeta man o sa mensahero man. Kapag ginamit ang salitang ito sa kanino man nangangahulugan na wala na sa kanila ang tanda ng matuwid na relihiyon, ang ibig sabihin ay malayo sila sa katotohanan.Halimbawa may makakausap kang mangangaral na ipakilala nya na si kristo ay lord o panginoon sorry na siya wala na sa kanila ang tanda.Dahil ang salitang panginoong hesu kristo ay kailan man ay hindi niya pinatawag sa kanyang sarili.

Mat 7:21 Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.
Mat 7:22 Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonio, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan?
Mat 7:23 At kung magkagayo'y ipahahayag ko sa kanila, Kailan ma'y hindi ko kayo nangakilala: magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan.

Marcos 7:7 Datapuwa't walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao.
Marcos 7:8 Nilisan ninyo ang utos ng Dios, at inyong pinanghahawakan ang sali't-saling sabi ng mga tao.
Marcos7:9 At sinabi niya sa kanila, Totoong itinatakuwil ninyo ang utos ng Dios, upang mangaganap ninyo ang inyong mga sali't-saling sabi.

Mar 7:13 Na niwawalang kabuluhan ang salita ng Dios ng inyong sali't-saling sabi, na inyong itinuro: at nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangis nito.
Mat 15:3 At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, Bakit naman kayo'y nagsisilabag sa utos ng Dios dahil sa inyong sali't- saling sabi?

PANG ATLO:

Dapat ang relihiyong iyan ay Nagtuturo ng lahat ng kautusan ng Diyos o nagpapatupad sa lahat ng mga iniutos ng Diyos. Dahil bakit? Bakit ba nilikha ng diyos ang tao at ano ang kanyang tungkulin? Sabi sa Banal na Quran ay para sumunod kaya nga ang ibig sabihin ng Islam ay pagsunod,pagtalima, pagsuko, pagganap sa bawat kalooban kautusan ng Diyos.kaya hindi na dapat questionin pa ang salitang Islam, patunay na ipapatupad nila ang bawat kautusan ng Diyos.Well ganun din aklat na pinaniniwalaan n gating mga kaibigang kristiyano,maging ang kanilang aklat ay nagpapahiwatig
Sabi sa

Ecc 12:13 Ito ang wakas ng bagay; lahat ay narinig: ikaw ay matakot sa Dios, at sundin mo ang kaniyang mga utos; sapagka't ito ang buong katungkulan ng tao.
Ecc 12:14 Sapagka't dadalhin ng Dios ang bawa't gawa sa kahatulan, pati ng bawa't kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama.


So ang tamang relihiyong yan, sila ay nagpapatupad ng lahat ng kautusan ng Diyos,Bakit ?Para ang tao ay makatupad sa utos ng diyos dahil ito ang kanyang tungkulin na sinasabi mismo sa kanilang bibliya.Ibig sabihin Kapag ang isang relihiyon ay hindi nagtuturo ng kautusan ng diyos baka hindi tao ung tinuturuan nila.Ewan ko kung ano ang kabaligtaran ng tao.Bahala na kayo mag-isip.PANG-APAT:


Ang relihiyong yan ay Nagbabawal sa lahat ng mga ipinagbabawal ng Diyos.Di bale ang ordinaryong ay sumunod o di sumunod dahil meron siyang free will,pero ang mahalaga dapat ang reihiyong yan ay itinuturo nila ang lahat na ipinagbabawal ng Diyos.lahat wala dapat excemption.lahat ng ipinagbabawal ng diyos dapat ituro ng mangangaral na nagsasabing nasa kanila ang matuwid na paniniwala,nasa kanila ang matuwid na relihiyon dapat ituro nila ang lahat ng ipinagbabawal ng Diyos.Halimbawa Isa sa ipinagbabawal ng Diyos ay ang pagkain ng Baboy.Kapag ang relihiyong na yan ay hindi sila nagtuturo sa kanilang kaanib ng pagbabawal ng baboy, hindi tunay na sa diyos ang sa kanila.

Ayon sa Banal na Quran:

Quran 2:173-He has only forbidden to you dead animals, blood, the flesh of swine, and that which has been dedicated to other than Allah . But whoever is forced [by necessity], neither desiring [it] nor transgressing [its limit], there is no sin upon him. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful.

Quran 5:3-Prohibited to you are dead animals, blood, the flesh of swine, and that which has been dedicated to other than Allah , and [those animals] killed by strangling or by a violent blow or by a head-long fall or by the goring of horns, and those from which a wild animal has eaten, except what you [are able to] slaughter [before its death], and those which are sacrificed on stone altars, and [prohibited is] that you seek decision through divining arrows. That is grave disobedience. This day those who disbelieve have despaired of [defeating] your religion; so fear them not, but fear Me. This day I have perfected for you your religion and completed My favor upon you and have approved for you Islam as religion. But whoever is forced by severe hunger with no inclination to sin - then indeed, Allah is Forgiving and Merciful.
6:145-Say, "I do not find within that which was revealed to me [anything] forbidden to one who would eat it unless it be a dead animal or blood spilled out or the flesh of swine- for indeed, it is impure - or it be [that slaughtered in] disobedience, dedicated to other than Allah . But whoever is forced [by necessity], neither desiring [it] nor transgressing [its limit], then indeed, your Lord is Forgiving and Merciful."
16:115-He has only forbidden to you dead animals, blood, the flesh of swine, and that which has been dedicated to other than Allah . But whoever is forced [by necessity], neither desiring [it] nor transgressing [its limit] - then indeed, Allah is Forgiving and Merciful.

Ang daming mga talata sa Banal na Quran bawal sa mga muslim ang baboy at iba pa, Ipinatutupad sa mga muslim,bahala na sila kung kumain sila pero ipinatutupad sa pananampalataya nila na bawal ang baboy yun ang mahalaga.Sa mga kristiyano naman-Brother kristiyano kami walang itinuturo sa amin an gaming pastor na bawal yan kaya kain kami ng kain ng baboy.Nasa bibliya ba namin yan?Baka tinatago ng aming mga pastor at pari?.Eh buklatin natin ang bibliya kasi isa yan sa mga tanda ng matuwid na relihiyon ituro sa mga tao ang kautusan ng Diyos,ituro sa tao ang mga ipinagbabawal ng Diyos.Ang Sabi sa Bibliya……

Lev 11:7 At ang BABOY, sapagka't may hati ang paa at baak, datapuwa't hindi ngumunguya, karumaldumal nga sa inyo.
Lev 11:8 Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin; mga karumaldumal nga sa inyo.


Deu 14:8 At ang BABOY, sapagka't may hating paa, nguni't hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo: ang laman nila'y huwag ninyong kakanin, at ang kanilang bangkay ay huwag hihipuin.

Proverb 3:32 Sapagka't ang suwail ay kasuklamsuklam sa Panginoon

Isa 65:4 Na nauupo sa gitna ng mga libingan, at tumitigil sa mga lihim na dako; na kumakain ng laman ng BABOY, at ang sabaw ng mga kasuklamsuklam na mga bagay ay nasa kanilang mga sisidlan;

Ang isa sa mga parurusahan ng Diyos sa araw ng paghuhukom ay ung mga nagsisikain ng laman ng baboy

Isa 66:16 Sapagka't sa pamamagitan ng apoy makikipagpunyagi ang Panginoon, at sa pamamagitan ng kaniyang tabak, sa lahat ng mga tao: at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami.

Isa 66:17 Silang nangagpapakabanal, at nangagpapakalinis na nagsisiparoon sa mga halamanan, sa likuran ng isa sa gitna, na nagsisikain ng laman ng BABOY, at ng kasuklamsuklam, at ng daga; sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon.

So hindi itinuturo ng mga pastor at pari yan pinababayaan nilang kumain ang kanilang kaanib na magsikain ng baboy.tunay ngayon palang makikita nyo na karamihan sa atin na peke ang relihiyon.Sample palang po yan .,Dito sa Islam ine encourage sila bahala na kung sila ay susunod ano po. another na example na dapat ipagbawal ng kanilang relihiyon ay ung pagkain ng dugo.sa Quran talagang bawal na bawal ang pagkain ng dugo sa 2:173,5:3 at 6:45 bawal ang dugo sa Muslim.kung pinagbabawal ang dugo sa kanila very good malapit na sila sa katotohanan.pero kung hindi nila pinagbabawal ang pagkain ng dugo-tunay na malayo sila sa katotohanan.

PANG LIMANG TANDA

Ang Relihiyong ito ay Hindi nagdadagdag o nagbabawas ng mga kautusan ng Diyos.Anong ibig kong sabihin? Kung ano lang ang mga bagay na iniutos ng Diyos yan po ang pinatutupad at hindi sila gumagawa ng mga bagay na isipan ng tao at sasabihin nila eto kautusan ng Diyos ito pero gawa lamang nila.kokontra yan sa kanilang bibliya. Sa Islam kung ano lamang ang sinabi ng Quran at interpretasyon nito na walang iba kundi si Propeta Mohammad yan po ang Islam,pinatutupad ito walang bawas walang dagdag.Ewan ko sa Relihiyon sa mga kapatid nating ka kristiyanuhan kung sila ba ay nagdadagdag o nagbabawas ng mga kautusan ng Diyos. Halimbawa kapag ang relihiyon ay nagbabawal ng pag aasawa ng higit sa isa ay peke po iyan dahil bakit? Wala sa bibliya yon.Daddag yon. pandaraya yon,Ang masakit ang bibliya nila ay nagtuturo na pwedeng mag asawa ng higit sa isa bastat pantay pantay lamang ang tingin.

PANG ANIM NA TANDA


Ang Relihiyong yan ay kumikilala kay Hesus bilang sugo o propeta at hindi panginoon.Dahil ang salitang panginoon ay ukol lamang sa Diyos.Si Hesu kristo po ay sugo –tao.Sino ang nagsabi? ang Banal na Quran


[Qur'an 003:059] Verily, the likeness of 'Îsâ (Jesus) before Allâh is the likeness of Adam. He created him from dust, then (He) said to him: "Be!" – and he was.

[Qur'an 005:075] The Messiah ['Îsâ (Jesus)], son of Maryam (Mary), was no more than a Messenger; many were the Messengers that passed away before him. His mother [Maryam (Mary)] was a Siddîqah [i.e. she believed in the Words of Allâh and His Books (see Verse 66:12)]. They both used to eat food (as any other human being, while Allâh does not eat). Look how We make the Ayât (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) clear to them; yet look how they are deluded away (from the truth).


[Qur'an 004:171] O people of the Scripture (Christians)! Do not exceed the limits in your religion, nor say of Allâh aught but the truth. The Messiah 'Îsâ (Jesus), son of Maryam (Mary), was (no more than) a Messenger of Allâh and His Word, ("Be!" – and he was) which He bestowed on Maryam (Mary) and a spirit (Rûh) created by Him; so believe in Allâh and His Messengers. Say not: "Three (trinity)!" Cease! (it is) better for you. For Allâh is (the only) One Ilâh (God), Glorified is He (Far Exalted is He) above having a son. To Him belongs all that is in the heavens and all that is in the earth. And Allâh is All-Sufficient as a Disposer of affairs.


[Qur'an 061:006] And (remember) when 'Îsâ (Jesus), son of Maryam (Mary), said: "O Children of Israel! I am the Messenger of Allâh to you, confirming the Taurât [(Torah) which came] before me, and giving glad tidings of a Messenger to come after me, whose name shall be Ahmad." But when he (Ahmad, i.e. Muhammad [sal-Allâhu 'alayhi wa sallam]) came to them with clear proofs, they said: "This is plain magic."

019:030] He ['Îsâ (Jesus)] said: "Verily, I am a slave of Allâh, He has given me the Scripture and made me a Prophet;"

[019:031] "And He has made me blessed wheresoever I be, and has enjoined on me Salât (prayer) and Zakât (obligatory charity), as long as I live."

[019:032] "And dutiful to my mother, and made me not arrogant, unblest.

[019:033] "And Salâm (peace) be upon me the day I was born, and the day I die, and the day I shall be raised alive!"

[019:034] Such is 'Îsâ (Jesus), son of Maryam (Mary). (It is) a statement of truth about which they doubt (or dispute).

Napakarami pong talata sa Quran na nagpapatunay na hindi pinakilala ang kanyang sarili bilang panginoon.

Ang sabi naman ng Bibliya nila ay :

Mar 12:29 Sumagot si Jesus, Ang pangulo ay, Pakinggan mo, Oh Israel; Ang Panginoon nating Dios, ang Panginoon ay iisa:

Isinasama ni kristo ung sarili nya doon sa atin, na tumawag tayo doon sa iisang panginoon.yung ibang mangangaral naman panginoon sila ng panginoonPANG PITO:Kumikilala na si Hesus ay anak ng tao, Anak ni Maria hindi anak ng Diyos.

[Qur'an 005:075] The Messiah ['Îsâ (Jesus)], son of Maryam (Mary), was no more than a Messenger; many were the Messengers that passed away before him. His mother [Maryam (Mary)] was a Siddîqah [i.e. she believed in the Words of Allâh and His Books (see Verse 66:12)]. They both used to eat food (as any other human being, while Allâh does not eat). Look how We make the Ayât (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) clear to them; yet look how they are deluded away (from the truth).

Joh 8:40 Datapuwa't ngayo'y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Dios: ito'y hindi ginawa ni Abraham.
kapayapaan din sa iyo kapatid
maraming salamat sa sagot mo bro. ngayon ay malinaw na sa akin ang kahulugan ng relihiyon
at salamat na rin sa karagdagang kaalaman na ibinahagi mo sa akin bro. tungkol sa baboy.
pagpalain ka ni allah (swt)

Reply to Discussion

RSS

Join us in Seeking knowledge!

TUITION FREE

Come Join us in seeking knowledge for the SAKE of Allah ta'ala Alone.

Abu Hurayrah relates that the Prophet(peace be upon him) said, "For him who embarks on the path of seeking knowledge, Allah will ease for him the way to paradise." (Related by Muslim)

 

Why did we embrace ISLAM? (Bakit ko niyakap ang Islam)

1. Omar Penalber
2. Sister Aminah from US
3. Brother Jameel Lumanog
4. Arvin Ahmed Cayabyab
5. Priest and preachers enter Islam by Yusuf Estes
6. Dr. Dirks is a former minister (deacon) of the United Methodist Church. He holds a Master's degree in Divinity from Harvard University and a Doctorate in Psychology from the University of Denver.

7.Reverend Armando Barcelon

© 2014   Created by Reverts to Islam.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service