Ano ang Limang Haligi ng Islam?

0
2031

Ang Islām ay mayroong limang haligi na kung saan ay kailangang malaman ng bawat Muslima lalaki man o babae. Narito ang limang haligi ng Islām:

  1. Shahādatayn – pagsasaksi sa kaisahan ng Allah, at pagsasaksi sa pagka-Propeta ni Muḥammad.
  2. alāh – pagdarasal ng limang beses sa loob ng isang araw.
  3. Zakāh – pagbibigay ng katungkulang kawang-gawa.
  4. awm – pag-aayuno sa buwan ng Ramaḍān.
  5. Ḥajj – paglalakbay sa Makkah na may kasamang layunin hinggil dito.

Ayon kay Omar (kalugdan siya ng Allah) kanyang sinabi: Isang araw habang kami ay nakaupo kasama ang Sugo ng Allah na si Muḥammad (صلى الله عليه وسلم) ay lumitaw sa aming harapan ang isang lalaking nakasuot ng napakaputing damit at ang buhok ay napakaitim, walang nakikita sa kanya na bakas ng paglalakbay, at walang nakakakilala sa kanya kahit isa sa amin, hanggang sa siya ay umupo sa harapan ng Propeta, at itinumbok niya ang kanyang dalawang tuhod sa dalawang tuhod ng Propeta, at ipinatong niya ang kanyang dalawang palad sa dalawang hita ng Propeta at kanyang sinabi: O Muḥammad! Sabihin mo sa akin ang tungkol sa Islām?

Sinabi ng Sugo ng Allah: Ang Islām ay ang iyong pagsasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at si Muammad ay Sugo ng Allah, at ang iyong pagsasagawa ng alāh (pagdarasal), at ang iyong pagbibigay ng Zakāt (katungkulang kawang-gawa), at ang iyong pag-aayuno sa buwan ng Ramaḍān, at ang iyong pagsasagawa ng ajj kung sakaling ito ay kaya mo.” Kanyang sinabi: Tama ka. At kami ay nagulat sa kanya dahil sa siya ay nagtatanong subalit nagsasabi na tama ang Propeta…

 

Kanyang sinabi: Sabihin mo sa akin ang tungkol sa Eemān (pananampalataya)? Sinabi ng Propeta: “Ito ay ang iyong pananampalataya sa Allah, at sa Kanyang mga Anghel, at sa Kanyang mga Kasulatan, at sa Kanyang mga Sugo, at sa Huling Araw at ang iyong pananampalataya sa kapalaran ito man ay mabuti o masama.” Kanyang sinabi: Tama ka. Kanyang sinabi: Sabihin mo sa akin ang tungkol sa Iḥsān (pagiging mabuti)? Sinabi ng Propeta: “Ito ay ang sambahin mo ang Allah na para mo Siyang nakikita kahit na hindi mo man Siya nakikita ay tiyak na nakikita ka Niya.” Kanyang sinabi: Sabihin mo sa akin ang tungkol sa Oras (Huling Araw)? Sinabi ng Propeta: “Ang katanungan ay walang higit na nakakaalam kaysa sa nagtatanong.” Kanyang sinabi: Sabihin mo sa akin ang mga palatandaan niya? Sinabi ng Propeta: “Na ipanganganak ng babaeng alila ang kanyang amo. At makikita mo ang mga nakayapak, nakahubad, mga dukhang mamamastol na magpapaligsahan sa pagpapatayo ng matataas na gusali.”

Pagkatapos siya ay umalis at ako naman (sabi ni Omar) ay naghintay ng ilang sandal. Pagkatapos sinabi ng Propeta: O Omar, alam mo ba kung sino ang nagtatanong? Sinabi ko: ang Allǎh at ang Kanyang Sugo ang higit na nakakaalam. Sinabi ng Propeta: “Siya si Jibreel (Anghel Gabriel), siya ay nagpunta rito upang ituro sa inyo ang inyong relihiyon.” Iniulat ang Ḥadeeth na ito ni Muslim…

Source: http://www.new-muslims.info/ph/saligan/pananampalataya/haligi-ng-pananampalataya/

 

– Para sa mga kababayan natin na nais malaman ang 5 Haligi ng Islam at lalong-lalo na sa mga bagong Muslim na na nais matutunan ang patungkol dito.

“Ano ang Limang Haligi ng Islam”
By: Ustadz Abdul Qahhar Dimapunung
Dawah Never Stops Program –

www.facebook.com/AbdulQahharMedia

Follow us on: http://www.facebook.com/fccfilipino
Subscribe & Watch: http://www.youtube.com/fccfilipino

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here